Reforma Prawa wodnego dotyka m.in. regulacji związanych z ochroną przed powodzią. Zmiany w tym zakresie będą istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.

Zapobieganie powodziom, ochrona przeciwpowodziowa, a także ograniczanie skutków powodzi to fundamentalne elementy regulacji związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną. Nowe Prawo wodne, tj. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawa wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566, ze zm., dalej: nP.w.), nie tylko podtrzymuje ogólny kierunek przepisów w tym zakresie, ale wręcz idzie o krok dalej. Jak przy tym wynika z uzasadnienia do nowego Prawa wodnego, projektodawcy w toku prac legislacyjnych nad omawianą ustawą uwzględniali m.in. „konieczność adaptacji do zmian klimatu oraz wzrastające ryzyko występowania gwałtownych zjawisk pogodowych”, w tym konieczność minimalizacji ryzyka powodziowego (Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo wodne, Sejm VIII kadencji, druk nr 1529, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1529, dostęp: 25.01.2018).

Realizacja tych deklaracji znajduje potwierdzenie w szeregu zmian związanych z zagospodarowaniem przestrzennym czy też przepisów dotyczących oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Kluczowe przepisy w tym zakresie znalazły się w Dziale IV nowego Prawa wodnego pt. „Zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy”. Niemniej jednak przepisy działu IV nie wyczerpują regulacji związanych z ochroną przed powodzią. Przykładowo, w nowym Prawie wodnym pojawia się szereg instrumentów prawnych, które mają zachęcać...