Z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na temat ekoinnowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz               W rankingu Eco-Innovation Scoreborad, opublikowanym w 2011 r. przez Eco-Innovation Observatory, Polska uplasowała się na ostatnim miejscu wśród krajów UE-27.  Oznacza to, że jesteśmy najmniej ekoinnowacyjnym krajem w Europie? Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Jakie działania należy podjąć by zmienić tę sytuację?   Polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w większości uważają, że ich działalność nie ma wpływu na środowisko naturalne. Jednak aż trzy czwarte z nich zamierza podjąć innowacyjne działania prośrodowiskowe w perspektywie najbliższych dwóch lat z powodu ograniczenia własnych kosztów, a także ze względu na wymogi rynku, przepisy prawne i oczekiwania społeczne. Stosowanie praktyk biznesowych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i wiarygodności przedsiębiorstw. Realizacji tych zasad sprzyja wytwarzanie nowych towarów i usług z wykorzystaniem procesów i systemów ograniczających presję na środowisko, np. przez oszczędzanie energii i surowców. Jest to również sposób na prowadzenie ekonomicznej, bezpiecznej i niezagrażającej zdrowiu obecnych oraz przyszłych pokoleń działalności gospodarczej. W obecnych czasach przedsiębiorcy muszą zmienić charakter swoich działań, aby spełniać wymogi określone prawem, a także oczekiwania kontrahentów i konsumentów w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Z jednej strony...