Przypomnijmy, że jako środki finansowo-prawne ustawa Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.) w art. 272 wymienia w szczególności: opłatę za korzystanie za środowiska, administracyjną karę pieniężną oraz zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Środki finansowo-prawne

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest przez podmioty korzystające ze środowiska. Opłata podwyższona ponoszona jest za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów oraz za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego zezwolenia. Opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym zależne są od ilości i rodzaju odpadów, a także od miejsca i czasu tego składowania.

Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona przez podmiot korzystający ze środowiska za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych właściwą decyzją (pozwoleniem emisyjnym).

Ostatnim rodzajem środka finansowo-prawnego są zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych, które służą ochronie środowiska. Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 283 ust. 2 wymienia, jako przykłady różnicowania podatków służących ochronie środowiska, działania prowadzące do zapewnienia niższej ceny rynkowej:

1)   benzyny bezołowiowej w stosunku do benzyny zawierającej ołów,

2)   olejów napędowego i opałowego o niższej zawartości siarki w stosunku do olejów o wyższej zawartości siarki,

3)   olejów napędowego i smarowego, wytwarzanych z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów zużytych,...