System zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia powinien nie tylko zapewniać ciągłość dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, ale także gwarantować właściwą jakość wody. Dostarczanie wszystkim konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, o jak najlepszej jakości, możliwe jest jedynie poprzez stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym wody (na etapie jej ujmowania, uzdatniania i dystrybucji), opartego na ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka.

Istotnym elementem systemu gospodarowania wodą, mogącym wpływać na stabilizację jej dostaw i jakość, są zbiorniki magazynujące wodę (stacyjne i sieciowe). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców (w tym utrzymanie wodociągów i zaopatrzenie w wodę) oraz ochrona ich zdrowia należą do zadań własnych gmin (art. 7 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Także Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747, z późn. zm.) wskazuje, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy (art. 3) oraz precyzuje, że przedsiębiorstwo wod-kan (wyznaczone przez gminę do realizacji tego zadania) ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jej jakości (art. 5). Gminy są także odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, stąd powinny pamiętać o...