Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej rejestracja we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) stała się realną alternatywą dla certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001. Wdrażając system zarządzania środowiskowego (SZŚ) organizacje stoją przed dylematem, którą z dróg wybrać.

Problem ten dotyczy także podmiotów, które uzyskały już certyfikat zgodności z normą ISO 14001 – mogą one rozważać zasadność rejestracji w systemie EMAS. Podjęcie świadomej decyzji wymaga zidentyfikowania najistotniejszych różnic między tymi standardami. Wynikają one zarówno z formalnego statusu obu dokumentów, jak i zakresu ich wymagań dla organizacji. Od strony formalnej należy zauważyć, że rozporządzenie EMAS1 jest wspólnotowym aktem prawnym, natomiast norma ISO 140012 jest normą międzynarodową dobrowolnego stosowania. Mimo iż rozporządzenie EMAS zakłada dobrowolność zastosowania jego wymagań przez organizacje, zawiera instrumenty angażujące organy administracji publicznej w proces rejestracji i promocji systemu. Norma ISO 14001 ma charakter inicjatywy oddolnej, w którą administracja angażuje się w bardzo ograniczonym zakresie. Różnice te przekładają się w znaczący sposób na funkcjonowanie obu standardów. Od 2001 r. wymagania normy ISO 14001 dotyczące SZŚ stały się integralną częścią rozporządzenia EMAS. Wymagania obu standardów są zatem zbieżne. Opierają się na założeniu, że niektóre organizacje są skłonne do podejmowania działań nakierowanych na stałe ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko, nawet jeżeli wybiega...