Świdwin inwestuje
Budowę instalacji kolektorów słonecznych wraz z modernizacją instalacji c.o. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 88 oraz budowę instalacji kolektorów słonecznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej „Dzieciowisko” w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 27 (woj. zachodniopomorskie) wykona firma Ignaczak Technika Grzewcza ze Słupska.
Zamówienie podzielono na dwie
części. Pierwsza zrealizowana będzie za 746086,64 zł brutto i dotyczy budowy instalacji kolektorów słonecznych wraz z modernizacją instalacji c.o. w Zespole Szkół Rolniczych. Zadanie obejmie m.in. remont w pomieszczeniu węzła cieplnego przy kotłowni budynku, przebicie przepustów instalacji przez ściany i stropy międzykondygnacyjne, wykonanie posadzki z terakoty i okładziny ścian z glazury oraz montaż konstrukcji wsporczej na dachu. Prace będą polegały na montażu 30 sztuk kolektorów słonecznych oraz pozostałych urządzeń instalacji solarnej i c.w.u. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania, polegająca na demontażu starej i zamontowaniu nowej instancji c.o. Wykonane będzie także przyłącze cieplne do budynku szkoły oraz do budynku warsztatów szkolnych. Przeprowadzone zostaną roboty instalacyjne elektryczne w zakresie podłączenia urządzeń elektrycznych na potrzeby instalacji solarnej i instalacji c.w.u.
Zadanie drugie będzie polegało na budowie instalacji kolektorów słonecznych w Placówce „Dzieciowisko”. Zakres robót dotyczy budowy instalacji solarnej wspomagającej kotłownię w celu przygotowania c.w.u.
Roboty budowlane będą polegały na remoncie: pomieszczenia kotłowni, węzła cieplnego dla potrzeb instalacji solarnej, likwidacji starego pokrycia dachu i zastąpieniu go dachówką blaszaną systemową w kolorze ceglastym oraz wykonaniu na dachu budynku konstrukcji wsporczej dla zespołu kolektorów słonecznych. Prace obejmują m.in. montaż dziewięciu kolektorów słonecznych oraz pozostałych urządzeń instalacji solarnej i c.w.u. Przeprowadzone będą roboty instalacyjne elektryczne w zakresie podłączenia urządzeń elektrycznych na potrzeby instalacji solarnej i instalacji c.w.u.
Inwestycja realizowana jest w związku z projektem: „Działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” (nr projektu: KIK/48. Projekt współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).
Część druga zrealizowana będzie za 103044,02 zł brutto.
Ekologiczne alternatywy
Poleski Park Narodowy (PPN) w Urszulinie (woj. lubelskie) ogłosił wyniki przetargu na ograniczenie emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania z wykonaniem kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego oraz wykonanie układu ogniw fotowoltaicznych w budynku zaplecza Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego (ODA) PPN w Urszulinie.
Zamówienie podzielono na dwie części. Pierwsza obejmie projekty: prac geologicznych, wykonawczy technologii pompy ciepła, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zasilania elektrycznego układu i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a także budowlany (w zakresie wykonania niezbędnych adaptacji budowlanych pomieszczenia pompy ciepła, otworów montażowych, fundamentów urządzeń itp.). Wykonane będą roboty polegające na budowie instalacji pompy ciepła o mocy ok. 38-40 kW z kompletnym dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych wraz z wykonaniem systemu grzewczego niskotemperaturowego w budynku zaplecza ODA PPN.
Zadanie drugie będzie polegało na wyliczeniu: niezbędnej ilości modułów fotowoltaicznych (o napięciu 24 V) do założeniowej mocy ok. 5 kW, optymalnego konta nachylenia elementów mocujących panele do dachu, doboru falowników do przetwarzania prądu stałego w prąd zmienny, niezbędnej ilości okablowania i łączników oraz niezbędnej ilości akumulatorów (żelowych) do gromadzenia energii wraz z regulatorem ładowania. Zamontowany będzie system wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej z instalacją wewnętrzną elektryczną z sieci, z pierwszeństwem wykorzystania energii słonecznej, a w przypadku jej niedoborów w sposób zapewniający możliwość uzupełniania z sieci elektrycznej. Nastąpi wymiana istniejących świetlówek/żarówek na diody LED, dostosowane do proponowanego rozwiązania. Wykonane będą roboty polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej zasilającej obiekt zaplecza ODA PPN. Powstanie też dokumentacja powykonawcza.
Zadanie pierwsze zrealizuje firma MONT SAN z Międzyrzeca Podlaskiego za 173 430 zł brutto, a część drugą PPUH RAPID z Białej Podlaskiej za 55 tys. zł brutto.
Sosna, buk, dąb…
Zrębki drzewne dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu (woj. łódzkie) dostarczone będą za 123 500 zł brutto. Zamówienie wraz z dostawą, załadunkiem, transportem i rozładunkiem zrealizuje firma Bio-Energia z Włodawy.
Zamówiono maksymalnie 650 m3 zrębki drzewnej o wymiarach maksymalnych 50 x 30 x 20 mm. Zrębki powinny być z drewna, takiego jak sosna, buk, dąb, grab, brzoza, olcha, o wilgotności maks. do 35% wilgotności bezwzględnej.
Zamawiający żąda, aby dostawa opału odbywała się partiami, przynajmniej raz w tygodniu. Minimalna dostawa jednorazowa może wynosić 10 m3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu opału w mniejszych ilościach w przypadku zaistnienia korzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym, powodujących mniejsze zużycie opału. Zrębki należy dostarczyć w miejsce wskazane przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dowieźć opał na własny koszt i ryzyko.
Ze słońca
Firma Stamar z Koninawykona instalację kolektorów słonecznych z przebudową kotłowni w Domu Dziecka w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 6 (woj. lubuskie) za 90 333,36 zł brutto.Instalacja kolektorów słonecznych o mocy użytecznej 50 kW będzie służyła do podgrzewania c.w.u. oraz wspomagała c.o.

Na podstawie: bip.powiatswidwinski.pl, bip.poleskipn.pl, powiat.zarski.sisco.info, zsgprzedborz.edupage.org opracowała Magdalena Lipiecka