Ustawa o dostępie do informacji o środowisku (u.o.ś.) z października 2008 r. przewiduje m.in., iż przy zaistnieniu określonych przesłanek organ może wyłączyć z udostępnienia pewne informacje (fakultatywne wyłączenie dostępności). Zgodnie bowiem z jej art. 17, można odmówić udostępnienia informacji, jeśli zajdzie jedna z czterech przesłanek.

Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 1)        wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, 2)        wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, 3)        wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania, 4)        wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny. Połączenie w jednym przepisie tych czterech przesłanek jest nieco mylące, bowiem organ może rzeczywiście rozstrzygać o wyłączeniu dostępności tylko w odniesieniu do informacji wskazanych w punktach 1 i 2. Natomiast zaistnienie przesłanek opisanych w punktach 3 i 4 faktycznie powoduje niemożność udzielenia informacji, bowiem organ jej po prostu nie ma bądź nie wiadomo, o jaką informację chodzi. Przy zaistnieniu tych przesłanek organ jest natomiast zobowiązany do podjęcia pewnych czynności, które będą zmierzały do usunięcia przeszkód do udzielenia informacji. Jeżeli bowiem wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych...