Rosnące koszty działalności w gospodarce odpadami i nieopłacalny recykling rzutują na wzrost cen usług w branży odpadowej. Z nowym rokiem zostaniemy obarczeni nowymi obowiązkami i choć ich cel jest jak najbardziej słuszny, to kumulacja, tempo i złożoność wprowadzanych zmian nie tylko przysporzą przedsiębiorcom wiele dodatkowej pracy, ale też będą wymagać od nich kolejnych nakładów finansowych.

Nie ulega wątpliwości, że musimy nadrabiać zaległości względem innych krajów UE, które swoje systemy gospodarki odpadami budowały latami, jednakże w tak ważnej branży jak gospodarka odpadami bardzo istotna jest stabilność prawa, która pozwala na efektywną realizację strategii gmin w dążeniu do wywiązania się z nałożonych na nie obowiązków osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Z kolei przedsiębiorcom zapewnia stabilne warunki działalności, zachowując trwałość obecnych inwestycji i sprzyjając powstawaniu nowych.

Brak stabilności

Niestety, ostatnie miesiące obfitowały w wiele nie zawsze fortunnych zmian dla branży, takich jak zniesienie funkcjonującej dotychczas w ramach WPGO regionalizacji w gospodarce odpadami, wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozwiązanie to miało powstrzymać obserwowany w ostatnim czasie radykalny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców. Jak pokazują jednak doświadczenia ostatnich dni, zniesienie regionalizacji w najmniejszym stopniu nie uchroniło mieszkańców przed podwyżkami opłat i trzeba podkreślić, że nie...