Instytucją finansującą inwestycje energetyki odnawialnej jest m.in. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), który w swej ofercie ma różne kredyty na ten cel: kredyty BOŚ Centrum Korporacyjne i Oddział w Bydgoszczy z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu, kredyt BOŚ z dopłatami NFOŚiGW, „kredyt z dobrą energią” (na kredytowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii). Ponadto Słoneczny EKOkredyt (na kolektory słoneczne z dopłatą NFOŚiGW), kredyt ze środków pochodzących z zagranicznej linii kredytowej „KfW5”, a także kredyt udzielany przedsiębiorcom realizującym przedsięwzięcia proekologiczne w formule „trzeciej strony”. Oprócz tego kredyt na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych we współpracy z BGK oraz inne kredyty inwestycyjne BOŚ. Preferencyjnym sposobem kredytowania zakupu i instalacji kotłów opalanych biomasą (bez ograniczenia mocy) jest kredyt BOŚ. Centrum Korporacyjne i Oddział w Bydgoszczy z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z tego kredytu są jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), podmioty gospodarcze i ludność (jeśli prowadzą inwestycje na terenie woj. kujawsko-pomorskiego). Warunki kredytowania: kwota – do 50 tys. zł, lecz nie więcej niż 90% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, oprocentowanie – zmienne w wysokości stawki WIBOR 3M + marża bankowa (2,00%) pomniejszonej o 3 p.p., okres kredytowania – do 60 miesięcy, okres karencji w spłacie kapitału...