Raport Najwyższej Izby Kontroli Kształtowanie polityki przestrzennej odgrywa istotną rolę wśród zadań przypisanych gminom. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów, na których mogą być realizowane inwestycje, oraz prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Czynności kontrolne przeprowadzono w drugiej połowie ubiegłego roku i objęto nimi okres od 11 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2006 r. NIK negatywnie ocenił kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminach w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji. Z ustaleń kontroli wynika, że w gminach występuje ogólna opieszałość, jeśli chodzi o uchwalanie tych dokumentów. Wśród skontrolowanych samorządów jedynie w Tczewie, Krzepicach, Kazimierzu Dolnym, Janowcu, Iławie i Ostródzie znajdują się mpzp, które obejmują cały obszar gminy. Ustalono, że stopień pokrycia powierzchni gmin mpzp był niewystarczający, gdyż większość decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskiwano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zamiast na podstawie planu miejscowego. W 64 gminach wydano ogółem 35,8 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym 10,2 tys. (28,5%) na podstawie mpzp, 21,5 tys. (60%) na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 4,1 tys. (11,5%) na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji...