Rozwój gospodarczy, nieustannie rozwijający się przemysł, a także rosnąca liczba ludności spowodowały znaczący wzrost liczby odpadów. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. W Polsce jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji w tym obszarze są fundusze unijne.

W naszym kraju w 2012 r. wytworzono 135,2 mln ton odpadów, z czego blisko 9% stanowiły odpady komunalne (12,1 mln ton). Pod względem ogólnej ilości wytwarzanych odpadów nasz kraj znajduje się na szóstym miejscu wśród państw europejskich. W 2012 r. zebrano w Polsce łącznie 9,6 mln ton odpadów komunalnych, z czego zmieszane odpady komunalne stanowiły blisko 90% (8,6 mln ton). Podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami komunalnymi było deponowanie ich na składowiskach.

W ostatnich latach na szczeblu zarówno rządowym, jak i samorządowym obserwuje się wzrost zainteresowania tematyką i działaniami w zakresie gospodarowania odpadami. Sytuacja ta jest spowodowana koniecznością dostosowania do prawa unijnego oraz wzrostem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Głównym aktem prawnym regulującym kwestie związane z gospodarką odpadami jest Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r.; od tego czasu samorządy miały 1,5 roku na przygotowanie się do nowego systemu – na...