Gospodarka wodna, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przechodzi do kompetencji innego resortu i nie będzie już zależna od Ministerstwa Środowiska. W świetle rozporządzeń opublikowanych na początku stycznia w Dzienniku Ustaw prowadzona przez administrację rządową gospodarka wodna (w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) została powierzona Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wcześniej tym obszarem zajmowało się Ministerstwo Środowiska. Rozpoczęto też uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia taryfowego. Dalszy los projektu rozporządzenia taryfowego jest zatem obecnie nieznany, tzw. gospodarzem jego prac będzie bowiem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pod nadzorem tego ministerstwa będzie także nowo utworzone PGW Wody Polskie.

...