W myśl zapisów umowy partnerstwa w latach 2014-2020 priorytetowo będą traktowane projekty służące osiągnięciu zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej, uwzględnione w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na tle innych krajów UE Polska nadal zajmuje bowiem, niestety, bardzo niską pozycję pod względem liczby ludności korzystającej ze zbiorowego systemu oczyszczania ścieków.

Celem gospodarki wodnej jest dążenie do racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobów wody. Przejawia się to przede wszystkim poprzez zapewnienie równowagi pomiędzy zjawiskami naturalnymi, tj. dostępnymi zasobami wody, a działalnością człowieka, czyli wykorzystaniem wody dla potrzeb bytowych, przemysłowych, rolniczych, energetycznych czy też transportowych. W tym sensie gospodarowanie wodą nie ogranicza się tylko do jej dostarczania różnym dziedzinom gospodarki (o odpowiedniej jakości i w określonej ilości), ale obejmuje również ochronę wód przed zanieczyszczeniem. Całokształt tego procesu sprowadza się do kształtowania warunków umożliwiających funkcjonowanie naturalnego cyklu hydrologicznego. Elementem składowym tego procesu są również działania polegające na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

Stan obecny

Według informacji GUS, Polska należy do krajów stosunkowo ubogich w zasoby wodne. Średni roczny odpływ wód powierzchniowych z terytorium kraju w ostatnich latach wyniósł 1,6 dam3 na jednego mieszkańca, podczas gdy w większości państw europejskich ilość wód słodkich oscyluje na poziomie ok. 5 dam3 na mieszkańca (mniejsze zasoby od Polski mają tylko Belgia i Malta)....