Fundacja Nasza Ziemia ogłasza III edycję konkursu grantowego w czterech kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządów.
Celem konkursu jest zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających zagospodarowanie tworzyw sztucznych (temat ogólnopolski) oraz zapobieganie zmianom klimatu i promocję oszczędności energii (dla Warszawy i Pruszkowa).
align="justify">Z kolei zadanie w ramach konkursu to zaplanowanie i rozpoczęcie w roku szkolnym 2007/2008 realizacji programów zgodnych z celami konkursu. Możliwe jest zgłaszanie kolejnych edycji programów, ale wyklucza się już zrealizowane projekty. Dofinansowanie mogą otrzymać działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca 2008 r.
Wnioski należy składać do 15 stycznia 2008 r. w oparciu o formularze obejmujące część informacyjną o wnioskodawcy, opis programu i harmonogram działań i budżetu.
Granty będą udzielone łącznie 10 projektom, w dwóch obszarach tematycznych: zagospodarowanie tworzyw sztucznych – 5 grantów po 5 tys. zł każdy oraz zapobieganie zmianom klimatycznym i oszczędność energii – 5 grantów po 5 tys. zł. Granty będą przyznane najwyżej ocenionym projektom przez Komisję Konkursową, spełniającym wszystkie warunki formalne określone we wniosku. Do Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni: dwaj przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia, delegat Ministerstwa środowiska, reprezentant samorządu i przedstawiciele fundatorów grantów – Fundacji PlasticsEurope Polska i spółki Vattenfall Heat Poland.
Na kryteria oceny projektów składa się osiem punktów. Pierwszy – to skala przedsięwzięcia i długoterminowość działania. Preferowane będą programy wieloletnie, działania w roku szkolnym 2007/2008 mogą być traktowane jako faza pilotażowa (rozruchowa) programów. Punkt drugi dotyczy wielkości i gwarancji budżetu i źródeł finansowania. Kolejny – ilości i jakości partnerów zaangażowanych w projekt. Punkt czwarty dotyczy realizacji działań odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i uwzględnienia potrzeb oraz uwarunkowań lokalnych (np. gminnych planów gospodarki odpadami). Następny wiąże się z zastosowaniem dydaktycznych zasad prowadzenia działań edukacyjnych. Projekt musi być zgodny z standardami gospodarki odpadami (w tym szczególnie selektywnej zbiórki i recyklingu). Należy w nim zaplanować efekty: ekologiczne, rzeczowe i medialne. W końcu zgłaszany projekt powinien mieć holistyczne (kompleksowe) podejście do zadań. Warunkiem rozliczenia grantu będzie udokumentowanie jego realizacji w raporcie merytorycznym i finansowym.
Szczegółowe informacje o konkursie grantowym dostępne są na stronach Fundacji Nasza Ziemia: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.