W Unii Europejskiej zagadnienia związane z odpadami opakowaniowymi reguluje dyrektywa 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jednak sposób realizacji obowiązków wynikających z dyrektyw, w tym kształt systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zależy od szczegółowych rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie. W Unii Europejskiej w lutym 2004 r. weszła w życie nowelizacja dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (2004/12/WE), która wprowadziła w dyrektywie z 1994 r. pewne zmiany. Przede wszystkim zmodyfikowane zostały docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ale inną istotną zmianą wynikającą z tej dyrektywy było wprowadzenie instytucji tzw. porozumień dobrowolnych. Zawarcie takiego porozumienia obwarowane jest pewnymi warunkami. Podstawowy to osiąganie przez państwo członkowskie celów w zakresie odzysku i recyklingu. Ponadto porozumienia dobrowolne muszą być egzekwowalne, powinny też określać cele i terminy ich realizacji. Informację o zawarciu takiego porozumieniu należy ogłosić w krajowym dzienniku urzędowym, a także działania te mają mieć zapewniony dostęp społeczeństwa do informacji. Porozumienia dobrowolne muszą być przekazane Komisji Europejskiej i monitorowane. Natomiast w przypadku ich nieprzestrzegania państwo członkowskie ma wdrożyć odpowiednie postanowienia za pomocą środków prawnych lub administracyjnych. Istotą zawarcia porozumienia dobrowolnego jest właśnie dobrowolność poddania się pewnej branży przemysłu ustalonym obowiązkom, bez określania ich arbitralnie w postaci prawnego zapisu w ustawie. Porozumienie dobrowolne zastępuje więc obowiązki...