Tegoroczna jesień należy do bardzo pracowitych. Jak grzyby po deszczu powstają projekty uchwał, tworzące nowy, gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich analiza pozwala stwierdzić, że przygotowywanie lokalnych ram prawnych nowej gospodarki odpadowej jest prawdziwym wyzwaniem. W każdym rozwiązaniu – choć opartym na tej samej ustawie – widać starania poszczególnych gmin o stworzenie systemu optymalnego: realizującego potrzeby mieszkańców i zabezpieczającego interes gminy.

Jednym z większych wyzwań jest określenie, czego mieszkaniec może oczekiwać w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami. Za najistotniejszą kwestię można uznać to, czy za uiszczoną opłatę powinny zostać odebrane wszystkie zebrane przez mieszkańców odpady komunalne, czy tylko ich część. Usługi za opłatę W ramach prawnych nowego systemu znaczącą rolę odegra obligatoryjna uchwała rady gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Z uchwały tej mieszkańcy dowiedzą się, czego mogą oczekiwać od samorządu i co mogą egzekwować od wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów. Znając treść tej uchwały, stawkę opłaty oraz metodę jej naliczania, możliwe stanie się porównanie dotychczasowych warunków indywidualnych umów z przygotowywaną ofertą systemu gminnego. Od wyników tych porównań w dużym stopniu będzie zależeć akceptacja lub negacja proponowanych rozwiązań....