W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych?

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie znowelizowane w drodze Ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: nowelizacja P.z.p.) przepisy Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 (dalej: u.c.p.g.). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji P.z.p., zmiany dotyczące przepisów u.c.p.g. mają umożliwić gminom zastosowanie wszystkich trybów udzielania zamówień przewidzianych przepisami Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 (dalej: P.z.p.), łącznie z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, który dopuszczalny jest przy uwzględnieniu wymagań dotyczących zamówień in house w przypadku odbierania albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych4.

W drodze nowelizacji postanowiono uchylić w całości art. 3a u.c.p.g., wskazujący na obowiązki gmin w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z wykorzystaniem konkurencyjnych trybów przewidzianych przepisami P.z.p. Uchylono także art. 6e u.c.p.g., zgodnie z którym spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...