Jednym ze sposobów zagospodarowania wód opadowych jest ich infiltracja do gruntu, która jednocześnie jest dobrym sposobem ich podczyszczania oraz zatrzymywania na miejscu.

Wody opadowe można wprowadzić do gruntu na dwa sposoby, którymi są: infiltracja podziemna i infiltracja powierzchniowa.

Właściwe rozwiązanie

Z infiltracją podziemną mamy do czynienia wówczas, gdy następuje przesączanie się wody przez warstwy gruntu o odpowiednim uziarnieniu. W takim przypadku woda infiltruje przez podziemne rowy wypełnione żwirem, dodatkowo wspomagane rozsączaniem poprzez dodatkowe urządzenia (np. rurę perforowaną, podziemne zbiorniki wypełnione żwirem lub studnie chłonne)1.

Natomiast infiltracja powierzchniowa polega na przesączaniu się wody przez przepuszczalną powierzchnię, przy czym nie występuje napiętrzenie ani uprzednie nagromadzenie się wody. Powierzchnia, przez którą następuje przesączanie, jest najczęściej umocniona lub porośnięta, np. darnią. Przykładami takich powierzchni mogą być: tereny zieleni, rowy trawiaste, trawniki, kwietniki bądź chodniki ułożone z płyt lub elementów profilowanych. Innym ciekawym rozwiązaniem są drogi, place i parkingi wykonane z przesiąkliwego asfaltobetonu. Przez pozbawioną trawy i zbitą powierzchnię spływy opadowe z trudem infiltrują do gruntu.

Na obszarach o silnej antropopresji (tereny miejskie), gdzie trudno jest o duże, niezagospodarowane powierzchnie, należy szczególnie zastanowić się na doborem odpowiedniego rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych. W tabeli przedstawiono możliwość wykorzystania urządzeń do infiltracji wód deszczowych ze względu na dostępność powierzchni terenu.

 

Możliwości wykorzystania...