Wspólnym głosem o środowisku
W miejscowości Šamorin-Čilistov na Słowacji od 7 do 8 marca br. trwało XVII Spotkanie Ministrów Środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Ministrowie Czech, Węgier, Słowacji i Polski m.in. podkreślili wagę ustanowienia Zielonego Funduszu (ang. Green Fund), mającego służyć finansowaniu działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacją
do zmian klimatu w krajach rozwijających się. Państwa wchodzące w skład V4 podejmą wspólne inicjatywy w celu uzgodnienia zasad określenia udziału poszczególnych stron w finansowaniu, wskazując na konieczność wypracowania struktury podziału poszczególnych źródeł, a także rodzaju instrumentów finansowania projektów adaptacyjnych i mitygacyjnych. Uczestnicy spotkania uzgodnili także, że przed zakończeniem negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych konieczne jest przyjęcie 7. Programu Działań na rzecz Środowiska. Będzie on obejmował kwestie związane m.in. z efektywnym korzystaniem z zasobów naturalnych, ochroną bioróżnorodności, a także adaptacjami do zmian klimatycznych. Poruszono także zagadnienia dotyczące ochrony powietrzaw aspekcie Dyrektywy 2008/50/EC w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Wspólne działania, szczególnie związane z ograniczeniem emisji pyłów, mają być priorytetem krajów biorących udział w spotkaniu. Państwa Grupy Wyszehradzkiej mają podobne problemy i podobne stanowiska dotyczące zagadnień środowiskowych – tych o znaczeniu globalnym, jak i regionalnym. Zależy nam na efektywnym działaniu przy uwzględnieniu specyficznych warunków każdego kraju Wspólnoty. Uzgodnienie wspólnego stanowiska, np. w sprawie ochrony klimatu, pozwoli nam skutecznie prezentować je na forum unijnym. Między innymi z tego względu dla Polski współpraca w zakresie ochrony środowiska w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wzmocnienie porozumienia oraz spójności wewnątrz grupy ma bardzo duże znaczenie – dzięki temu możemy skuteczniej działać – powiedziałreprezentujący Polskę Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dyskusje (na) Forum
W marcu br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Programowej Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, na którym podsumowano osiągnięcia ostatnich miesięcy oraz wyznaczono kierunki działań na kolejny rok.
W okresie minionych kilkunastu miesięcy kwestią, która determinowała działalność Forum, były prace związane z doskonaleniem krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Wynikało to z planowanych zmian w ustawie o krajowym systemie EMAS, co potraktowano jako okazję do doskonalenia systemu. Forum przygotowało uwagi do projektu ustawy. Efekty prac uznano za połowiczny sukces, gdyż nie wszystkie postulowane zmiany zostały uwzględnione. Innym istotnym obszarem działalności było też przygotowanie cyklu seminariów wiążących wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego z obowiązującym w Polsce prawem.
Jeśli chodzi o bieżącą działalność Forum, to Rada Programowa uznała za ważne kontynuację starań o wprowadzenie systemu zachęt dla organizacji wdrażających i utrzymujących SZŚ. Problem ten, mimo dyskutowania w wielu gremiach, nie nadal nie został rozwiązany. Za istotne uznano też kontynuację wykorzystania nowoczesnych technologii do upowszechniania wiedzy na tematy związane z doskonaleniem SZŚ. W ostatnim czasie Forum zorganizowało kilka tzw. webinariów, które umożliwiają uczestnictwo w seminariach tematycznych przez Internet. Uznając zalety tradycyjnych warsztatów, uczestnicy spotkania wskazali na zasadność ich kontynuacji ze względu na oszczędność czasu i kosztów, związanych z udziałem w tradycyjnych spotkaniach. Nie bez znaczenia były także kryteria bezpośrednio związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.
(rp)
 
Jazda z prądem
Dwa samochody elektryczne Mitsubishi i-MiEV zasiliły flotę Banku Ochrony Środowiska.
Model zadebiutował w Japonii w 2009 r., stając się pierwszym seryjnie produkowanym autem z napędem elektrycznym. Po pełnym naładowaniu może on pokonać trasę długości 150 km. Baterię można naładować dwoma sposobami – poprzez gniazdko elektryczne (czas ładowania: 6-8 godzin) albo w stacji szybkiego ładowania (do 80% naładowania z poziomu rezerwy w 30 min). Koszt przejechania 100 km wynosi ok. 6 zł, natomiast prędkość maksymalna, którą samochód może osiągnąć, to 130 km/h. Jak wyjaśniła Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska, zakupione auta nie emitują żadnych spalin. – Każde nasze działanie powinno być dyktowane potrzebą redukowania własnego „śladu węglowego” na Ziemi, dlatego tak ogromną wagę przykładamy do rozwiązań proekologicznych, zarówno w samym banku, jak i w oferowanych produktach – dodała A. Żyła.

Nagrody za innowacje
Do końca kwietnia br. można nadsyłać zgłoszenia do Konkurs o Nagrodę Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze.
Promowane będą sukcesy z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, które mają zastosowanie praktyczne i wyróżniają się efektami ekonomicznymi i społecznymi. Do konkursu można zgłaszać osiągnięcia dotyczące m.in. ochrony jakości powietrza, stanu wód, gospodarki wodnej, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, edukacji ekologicznej oraz zarządzania zasobami środowiska. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze (praca zespołowa lub indywidualna) oraz za całokształt działalności naukowo-badawczej (praca indywidualna). Mogą się o nie ubiegać zarówno uczelnie wyższe, placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, jak i organizacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne, administracja publiczna oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.
 
Efektywność w Sejmie
Ustawa o efektywności energetycznej 4 marca br. została przyjęta przez Sejm. W głosowaniu wzięło udział 418 posłów, z czego tylko jeden opowiedział się przeciw.
Ustawa określa zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej oraz wprowadza „białe certyfikaty”, które będą wydawane za projekty prowadzące do redukcji zużycia energii. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Do realizacji zadań na rzecz efektywności energetycznej zostały włączone też jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe), które zobligowano do realizacji przynajmniej dwóch inwestycji proefektywnościowych, przewidzianych w ustawowym katalogu. Uwzględniono w nim m.in. stosowanie ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Ustawa ma doprowadzić do uzyskania do 2016 r. oszczędności energii na poziomie 9% średniego krajowego zużycia. Dokument już trafił do Senatu i wkrótce powinien zostać podpisany przez prezydenta.
 
Wielkopolska inwencja
Wyłoniono laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
Konkurs odbył się już po raz czwarty. Jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców. Inicjatywa służy również aktywizowaniu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarką. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach. W kategorii „Innowacyjna inwencja” laureatem została firma Solaris Bus&Coach wraz z Instytutem Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej za wdrożenie do produkcji energooszczędnego autobusu z szeregowym systemem hybrydowym Solaris Urbino 18 Hybrid (fot.). Z kolei w kategorii „Mikro Przyszłości” wygrała firma Internetowykantor.pl za projekt pt.„Internetowykantor.pl – platforma wymiany walut online”. Nagrody wręczyli Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, Leszek Wojtasiak, wicemarszałek, oraz gość specjalny gali – Grzegorz Schetyna, marszałek sejmu.

Na podstawie stron internetowych: www.innowacyjna-wielkopolska.pl, www.solarisbus.pl, www.mg.gov.pl oraz informacji prasowych nadesłanych do redakcji opracowała Małgorzata Masłowska-Bandosz

Solaris Urbino 18 Hybrid
Archiwum Solaris Bus&Coach
Solaris Urbino 18 Hybrid Archiwum Solaris Bus&Coach
Nagrody za innowacje
Nagrody za innowacje
Jazda z prądem
Jazda z prądem
Od lewej: Janusz Zaleski, Tomáš Chalupa (Czechy), József Nagy (Słowacja) oraz Sándor Fazekas (Węgry)
Archiwum Ministerstwa Środowiska
Od lewej: Janusz Zaleski, Tomáš Chalupa (Czechy), József Nagy (Słowacja) oraz Sándor Fazekas (Węgry) Archiwum Ministerstwa Środowiska