Bez uciążliwych zapachów

Zakończyła się modernizacja i rozbudowa stacji dezodoryzacji w kompostowni, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku. Funkcjonująca tam od września ub.r. stacja została przedłużona o 100 m (jej długość wynosi teraz 300 m). Dodatkowo zwiększono ilość dysz zamgławiających – ze
130 do 200. Dzięki temu zasięg instalacji obejmie całą fazę gorącą kompostowania. Nie będzie już też problemu z pracą bariery antyodorowej zimą, bowiem w stacji wykonano zabezpieczenie przeciwmrozowe. Likwidacja problemu emisji nieprzyjemnych zapachów polega na mechanicznym wytwarzaniu – za pomocą wysokociśnieniowego systemu zamgławiającego – bariery antyodorowej. Preparaty zastosowane do tego celu nie zawierają związków toksycznych i nie są szkodliwe dla środowiska.
 
 
 
 
 
 
 
Gminy pod ostrzałem NIK-u
NIK zbadał, jak gminy woj. mazowieckiego realizowały przychody i wydatki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Pod lupę wzięto 15 samorządów. Przeprowadzona kontrola w ogólnym rozrachunku wypadła pomyślnie, jednak w gminach nie ustrzeżono się nieprawidłowości. Polegały one m.in. na finansowaniu ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadań innych niż przewidziane w ustawie – Prawo ochrony środowiska (więcej na ten temat w „Przeglądzie Komunalnym” 11/2011). Ponadto Izba przeprowadziła kontrolę w Trzebiechowie – miała ona na celu wskazanie, jak samorząd radzi sobie z gospodarowaniem gminnym mieniem. W tym obszarze NIK wydał opinię pozytywną, ale wskazał na nierzetelne rozliczanie kosztów poniesionych na remont infrastruktury drogowej i melioracyjnej. Także w związku z kontrolą w Rybniku, która miała zbadać działania związane z usuwaniem drzew i krzewów, kontrolerzy dopatrzyli się uchybień. Dotyczyły one m.in. nierzetelnego zlecania usługi usunięcia drzew, bez wcześniejszej wyceny drewna możliwego do pozyskania.
 
Zakład wystartował
Sortownia, kompostownia wraz z placem dojrzewania kompostu, budynek administracyjno-socjalny oraz place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych – m.in. tego typu obiekty wybudowano w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie”. 1 października br. dokonano uroczystego przekazania do eksploatacji świeżo zakończonej inwestycji. Linia technologiczna wyposażona jest m.in w separatory magnetyczne i fotooptyczne. Przepustowość nowego Zakładu to 16 tys. ton odpadów rocznie. Do Sierzna trafiają odpady z 10 gmin. Projekt warty blisko 26 mln zł współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wsparcia wynosiła 14,7 mln zł. Pozostałą część środków stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku i środki własne beneficjenta – spółki międzygminnej Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno.
 
 
 
 
 
Kasa na środowisko
Najlepiej wypadły województwa śląskie (13,6%), mazowieckie (11,6%) i zachodniopomorskie (9,5%), zaś najgorzej – lubuskie (2,1%), podlaskie (2,4%) i opolskie (3%). Mowa o badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczącym nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska w 2010 r. GUS stwierdził, iż w dominującej części pochodziły one ze środków własnych (44,2%), w 27,7% – z funduszy ekologicznych, pożyczek i kredytów, w 22,1% – z zagranicy, w 3,6% dofinansowane były z budżetu państwa, a w 2,4% – z innych źródeł. Jeśli chodzi o nakłady na gospodarkę wodną, to struktura środków na ten cel wygląda tak samo i procentowo wynosiła odpowiednio: 43%, 21,1%, 19%, 14,6% oraz 2,3%. Porównując nakłady na ochronę środowiska w ostatnich dziesięciu latach, GUS doszedł do wniosku, że od kilku lat udział środków własnych inwestorów kształtuje się na poziomie 40-50% ogólnych nakładów, zarówno w ochronie środowiska, jak i w gospodarce wodnej. Znacznie wzrósł natomiast udział funduszy zagranicznych. Największy wzrost tych środków odnotowano w 2003 r. (z 4% w 2002 r. do 9% w 2003 r. w ochronie środowiska oraz z 8% do 23% w gospodarce wodnej).
 
Kto wygra przetargi?
Miasta realizujące spalarniowe inwestycje nie dają o sobie zapomnieć. Białostocka spółka komunalna „Lech”, która pilotuje budowę spalarni w mieście, 16 września br. zakończyła przyjmowanie ofert od potencjalnych wykonawców.W sumie zgłosiło się 12 firm i konsorcjów. Spośród nich inwestor wyłoni pięć podmiotów, które zaprosi do złożenia szczegółowych ofert (na początku 2012 r.). Natomiast pięciu oferentów wybrał Krakowski Holding Komunalny, który w stolicy Małopolski prowadzi inwestycję pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”. Trzy konsorcja oraz dwie firmy będą tam rywalizować o zlecenie wykonania zadania, wartego ok. 645 mln zł. Przed dylematem wyłonienia wykonawcy spalarni stanęły też władze Poznania. Póki co, spośród 11 zgłoszonych ofert wybrano pięć, które będą brane pod uwagę w dalszych etapach postępowania. Zakończenie negocjacji w formie dialogu konkurencyjnego planowane jest na pierwszy kwartał 2012 r. Natomiast na początku października br. zawarto dwie umowy dofinansowania projektów spalarniowych: 3 października taką preumowę podpisano dla przedsięwzięcia w Koszalinie, zaś dzień później dla inwestycji w Białymstoku.
 
Oczyszczalnie dzięki wsparciu
Blisko dwa lata trwała budowa dwóch oczyszczalni ścieków w Pogorzeli i Kobylinie. We wrześniu br. nastąpiło oficjalne przekazanie ich do użytku. Obiekty powstały w ramach realizacji projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”, którego inwestorem jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Przedsięwzięcie w Pogorzeli polegało na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR, o średniodobowej przepustowości równej 638 m3, mogącej oczyścić ścieki od blisko 6,3 tys. RLM. Ogólny koszt budowy obiektu to niemal 4,6 mln zł. Natomiast inwestycja w Kobylinie pochłonęła 4,4 mln zł. W jej ramach wybudowano przepływową, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o średniodobowej przepustowości równej 795 m3, która jest w stanie przyjąć i oczyścić ścieki od niemal 8 tys. mieszkańców. Oba zadania sfinansowano z trzech źródeł: dotacji z PO Infrastruktura i Środowisko, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wkładu własnego gmin Pogorzela i Kobylin.
 
 
 
Bezprawne praktyki
Krasnobród i Mrągowo to kolejne gminy, które w ostatnim czasie zwróciły uwagę UOKiK-u. Oba samorządy nadużywały swojej pozycji na rynku w obszarze poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Co prawda, prezes UOKiK-u nie nałożył na gminy kary pieniężnej, jednak nakazał im zaprzestanie stosowania niezgodnych z prawem praktyk.
 
Konińskie zakupy
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zaprezentował swój nowy nabytek: niskopodłogowe autobusy. Są one wyposażone w klimatyzację, kamery wewnętrzne i zewnętrzne, urządzenia liczące pasażerów oraz monitory LCD. Za ponad 16 mln zł kupiono osiem 12-metrowych autobusów, trzy – 18-metrowe i cztery 10-metrowe. Inwestycję dofinansowano w 85% ze środków unijnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place zabaw pod lupą
Od początku lipca do końca września br. Straż Miejska w Białymstoku prowadziła szczegółowe kontrole placów zabaw. Sprawdzano głównie stan techniczny urządzeń zabawowych oraz czystość w tych miejscach. Funkcjonariusze skontrolowali 667 placów zabaw. W 110 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które najczęściej dotyczyły zanieczyszczeń, uszkodzonych elementów huśtawek, piaskownic i zjeżdżalni, a także braku informacji o zakazie palenia.
 
Po co segregować?
Z początkiem października ruszyła kolejna odsłona kampanii Ministerstwa Środowiska pt. „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”. Tym razem będzie się ona skupiała na praktycznych aspektach selektywnej zbiórki. W ramach akcji we wszystkich województwach pojawią się śmieciarki z hasłem kampanii. Ich rola polega na wyjaśnieniu jednej z „tajemnic” ekologicznych: „Po co segregować, skoro i tak w śmieciarce wszystkie śmieci się mieszają”.
 
Pół tysiąca umów
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko może poszczycić się już 500 podpisanymi umowami w zakresie projektów środowiskowych. Łączna kwota ich dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ponad 15 mld zł. Środki te wykorzystywane są m.in. na wspieranie projektów związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną oraz na inwestycje infrastrukturalne.
 
PPP w liczbach
Firma Investment Support opublikowała czwarte z rzędu opracowanie na temat aktualnego stanu rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Raport obejmuje dane z pierwszej połowy 2011 r. W tym okresie podmioty publiczne ogłosiły 16 projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi. Najwięcej przedsięwzięć zanotowano w obszarze infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (cztery zadania) i gospodarki odpadami (trzy inwestycje).
 
Przystanki bez ulotek
W Gdańsku wystartowała akcja „Czyste Przystanki”. W jej ramach od 16 września br. z wiat przystankowych usuwane są ulotki, reklamy i plakaty. Zaprezentowano również tablice, które zostały umieszczone na przystankach właśnie po to, aby na nich wywieszać różnego rodzaju informacje. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problem nieestetycznie wyglądających przystanków i zachęcenie ich do dbania o czystość w tych miejscach.
 
ZUSOK do MPO
Majątek i zadania stołecznej spalarni na Targówku przejmie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie. Decyzję w tej sprawie podjęli 8 września br. tamtejsi radni. Uchwała stanowi krok na drodze do realizacji przez Miasto projektu pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie – etap I – modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK)”, który – zgodnie z przyjętą koncepcją – ma zostać wdrożony przez MPO.
 

 
Informator świat
 
Europejskie konsultacje
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie wzmocnienia środków unijnych zmierzających do redukcji emisji gazów fluorowanych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Potencjalne rozwiązania strategiczne, będące przedmiotem konsultacji, przewidują m.in. nowe dobrowolne porozumienia i program stopniowego ograniczania wprowadzania wodorofluorowęglowodorów na rynek unijny, aż do całkowitego zakazu.
 
Lotnictwo w systemie
Od 2012 r. lotnictwo zostanie objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) – taką decyzję podjęła Komisja Europejska. Opublikowano zatem poziomy odniesienia, które będą stosowane do celów przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla ponad 900 przewoźników lotniczych.Według obecnych cen rynkowych, uprawnienia te mają wartość ponad 20 mld euro, w perspektywie całej dekady. Dzięki tym potencjalnym przychodom linie lotnicze mogą zainwestować w modernizację floty, poprawę efektywności paliwowej i wykorzystanie innego niż kopalne paliwa lotniczego.
 
Nagrody EEP
Ponad 30 firm zgłosiło w tym roku swoje produkty w konkursie o nagrodę przyznawaną przez stowarzyszenie europejskich czasopism poruszających tematykę ochrony środowiska (European Environmental Press – EEP). Spośród nich podczas posiedzenia, które odbyło się 7 września br. w Zurychu, jury wyłoniło 10 nominowanych do nagrody przedsiębiorstw. Są to CIMTECLAB (Włochy), Degremont (Francja), DUOSUN (Francja), EcoNation (Belgia), Hansgrohe (Niemcy), HeiQ Materials (Szwajcaria), INNOVEOX (Francja), NuReSys (Belgia), Waydip-Energia e Ambiente (Portugalia) oraz ZenRobotics (Finlandia). Zdobywców złotej, srebrnej i brązowej nagrody EEP będzie można poznać 30 listopada br. podczas targów POLLUTEC w Paryżu. „Przegląd Komunalny” jest członkiem EEP od czerwca br., dzięki czemu w przyszłym roku o przyznanie tej nagrody będą mogły ubiegać się także polskie podmioty.
(ps)
 
Źródła:
http://europa.um.warszawa.pl, http://strazmiejska.bialystok.pl, www.czystaenergia.bialystok.pl, www.khk.krakow.pl, www.konin.pl, www.mos.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.nik.gov.pl, www.poznan.pl, www.ppp.gov.pl, www.stat.gov.pl, www.uokik.gov.pl, www.wfosgw.poznan.pl, www.wfosigw.katowice.pl, www.wodociagi.slupsk.pl.
 
Informator przygotowała Katarzyna Terek