Miliony na wsparcie dla ISE
Rada nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła warty 340 mln zł program priorytetowy „Inteligentne sieci energetyczne”. W pierwszym etapie konkursu na wsparcie inteligentnych sieci zostanie przeznaczonych 150 mln zł. Cały program wpisuje się w polskie i europejskie dokumenty polityczne, programowe i prawne, dotyczące działań na rzecz ochrony klimatu, m.in.
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a w szczególności w zapisy „Strategii bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”. Dofinansowanie dostaną przedsięwzięcia w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ISE), realizowane w przestrzeniach pilotażowych. Obejmą one: energię elektryczną, energię cieplną, ciepłą wodę użytkową oraz energię gazową (jedynie we współdziałaniu z innym rodzajem energii). Zdalne odczyty pomiarów oraz działania zwrotne w przestrzeniach pilotażowych zapewni budowana lub adaptowana do potrzeb projektu ISE warstwa telekomunikacyjna. Dla wzmocnienia efektu ekologicznego w programie priorytetowym zaakcentowano funkcjonalność działań ISE, a nie samo opomiarowanie. Warunkiem koniecznym jest zadeklarowane zainstalowanie rozproszonych OZE oraz uzyskanie minimalnego ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 w wielkości co najmniej 1000 Mg/rok. Ponadto w przestrzeniach pilotażowych będą realizowane przedsięwzięcia, tj. inteligentne sieci oświetleniowe z energooszczędnym oświetleniem, mikrogeneracja, kogeneracja i trójgeneracja gazowa oraz montaż urządzeń magazynujących energię, np. infrastruktury do gromadzenia energii elektrycznej dla samochodów elektrycznych. Beneficjentami programu priorytetowego mogą być m.in. przedsiębiorcy, uczelnie, a także instytuty badawcze. NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcia ISE w formie dotacji w wysokości 30-70% kosztów kwalifikowanych w zależności rodzaju i beneficjenta. Przewiduje się, że program obejmie ok. 180 tys. mieszkańców zamieszkujących przestrzenie pilotażowe i przyczyni się do uniknięcia lub redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i 80 tys. Mg CO2/rok. Do efektów ekologicznych i rzeczowych należeć będą również: produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (ok. 80 GWh), oszczędność i optymalizacja zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia ciepła, ciepłej wody oraz gazu, ograniczenie strat w przesyle energii, zmniejszenie awaryjności sieci i nielegalnych poborów energii.
 

Polsko-chińskie rozmowy o łupkach

 

Polska deklaruje chęć współpracy z Chinami w zakresie wykorzystania gazu łupkowego.
Jesteśmy zainteresowani współpracą z Chinami przy eksploatacji złóż gazu łupkowego. Nasze instytuty badawczo-rozwojowe mogłyby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresiepowiedział Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki na spotkaniu w Pekinie z Miao Wei, ministrem przemysłu i informatyzacji Chin. Tego typu współpraca energetyczna pomogłaby Polsce w podniesieniu niezależności energetycznej i ograniczeniu emisji, a Chinom w dywersyfikacji źródeł energii. Ponadto Polska jest zainteresowana chińskimi inwestycjami w obszarze wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wicepremier W. Pawlak podkreślił, że Polska jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu ze względu na swoje położenie geograficzne w centrum Europy Środkowo-Wschodniej i pozycję silnego reprezentanta tego regionu. – Utworzyliśmy 14 specjalnych stref ekonomicznych, które oferują ulgi podatkowe dla przedsiębiorców działających na ich terenie. Inwestorzy mogą także liczyć na dobrze wykształconych polskich pracowników, specjalistów i naukowców – dodał. Z kolei minister Miao Wei docenił starania polskiego rządu, który zachęca rodzime firmy do eksportowania towarów i usług do Chin. – Cieszy nas wsparcie, jakiego Polska udziela swoim firmom, aby mogły skutecznie funkcjonować na chińskim rynku – zaznaczył. Ponadto poinformował, iż niedawno został uruchomiony portal gochina.pl, który pomoże przedsiębiorcom z Polski zdobyć rzetelne informacje o warunkach prowadzenia działalności w Chinach, potrzebne do debiutu na tym rynku.
 
Korekta liczby uprawnień dla lotnictwa
Polscy przewoźnicy lotniczy otrzymają osiem razy więcej darmowych uprawnień do emisji CO2.
Linie lotnicze od 2012 r. mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS). Systemem tym są objęte wszystkie loty, które kończą się lub rozpoczynają na lotnisku znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej. Oprócz płatnych istnieje także pula darmowych uprawnień, dzięki którym linie lotnicze stopniowo będą dostosowywać się do nowych obowiązków. Komisja Europejska opracowała wytyczne, jak wyliczyć wielkość darmowych przydziałów dla poszczególnych linii lotniczych. Polska je zakwestionowała w świetle istniejącego prawa unijnego, a co za tym idzie również polskiego, składając wniosek o ich korektę. W odpowiedzi Komisja Europejska przyznała, że państwa członkowskie powinny stosować inny sposób obliczania niż wynikało to z wcześniejszych zaleceń i skorygowała wydaną decyzję. W konsekwencji linie lotnicze przypisane do Polski otrzymają właściwą ilość uprawnień do emisji CO2. Będzie to aż osiem razy więcej uprawnień w stosunku do poprzednich wyliczeń. Przydziały uprawnień zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
 
Szwajcarskie pieniądze dla Polski
Na kwotę 406,6 mln zł opiewa osiem kolejnych kontraktów zawartych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W programie współpracy między Polską a Szwajcarią podpisanym1 czerwca br. zawarto umowy na blisko 94% środków. Dotyczą one m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, poprawy efektywności energetycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. – Po raz pierwszy podpisujemy ze stroną szwajcarską tak dużą ilość umów za jednym razem – powiedział Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. Z ogólnej kwoty wsparcia, wynoszącej ponad 1 mld franków szwajcarskich, do naszego kraju trafi blisko połowa środków. Oprócz Polski z pomocy Szwajcarii korzysta również dziewięć innych państw członkowskich UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. W ramach całego programu Polska otrzymuje pomoc już od 2007 r. i jest największym odbiorcą funduszy szwajcarskich.

Nowe etykiety dla urządzeń
W prosty i czytelny sposób dowiemy się więcej o poziomie zużycia energii.
Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca br.przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki nowy wzór etykiety energetycznej. Podaje ona precyzyjne dane o efektywności energetycznej urządzenia, a została wprowadzona dzięki ustawie określającej szczegółowe obowiązki w zakresie informowania konsumentów o zużyciu energii przez poszczególne produkty. Takie dane producenci będą zobowiązani zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale również w materiałach promujących artykuły. Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Dotychczas był on ograniczony tylko do sprzętu gospodarstwa domowego. W nowym, bardziej przejrzystym wzorze etykiety znajdą się m.in. piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii w kWh. Powstanie również system kontrolujący prawidłowe etykietowanie produktów. Organem monitorującym będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Z kolei funkcje kontrolne powierzone zostaną wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
Laur dla zielonych technologii
Nagrodzono laureatów III edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.
Celem prowadzonego już od trzech lat projektu Ministerstwa Środowiska jest promocja polskich zielonych technologii na rynkach zagranicznych oraz wspieranie ich eksportu. W tegorocznej edycji spośród 14 nominowanych firm nagrodzono 10 przedsiębiorstw, oferujących łącznie 11 technologii przyjaznych środowisku. Wśród zwycięskich rozwiązań znalazły się m.in.: system do produkcji paliw płynnych z odpadów tworzyw sztucznych oraz inteligentny system zarządzania energią odnawialną. Pierwszy z nich służy do przeróbki odpadów z tworzyw sztucznych (które powstają m.in. w przemyśle) na paliwa płynne. Z kolei druga nagrodzona technologia łączy konwencjonalne i odnawialne źródła energii, co umożliwia uzyskanie wysokich oszczędności na ogrzewaniu budynków i przygotowaniu ciepłej wody. Laureaci GreenEvo mogą liczyć na szereg rozmaitych form wsparcia w ramach przedsięwzięcia.
 
Na podstawie www.mos.gov.pl, www.mg.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl oraz informacji prasowych nadesłanych do redakcji opracowała Barbara Krawczyk.

 

fot_1
fot_1
fot_2
fot_2