Inwestycje poszły w ruch

Tegoroczny lipiec obfitował w wiele podpisanych umów w zakresie projektów wodno-ściekowych. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej rozpoczął m.in. Związek Celowy Gmin MG-6, Lubsko i Łąck. W ramach prowadzonych robót ma powstać w sumie ponad 210 km kanalizacji sanitarnej, a blisko 30 km zostanie zmodernizowanych. Dodatkowo przewiduje się realizację sieci
wodociągowej (60 km). Zaplanowano także budowę, rozbudowę bądź modernizację trzech oczyszczalni ścieków. Odbędzie się także remont 16 przepompowni ścieków i pięciu stacji uzdatniania wody. Powyższe inwestycje pochłoną ponad 450 mln zł. Ale to nie wszystko – blisko 86 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do beneficjentów z woj. kujawsko-pomorskiego. Wsparcie to pozwoli im wystartować z projektami dotyczącymi m.in. budowy oczyszczalni, sieci wodociągowych oraz infrastruktury kanalizacyjnej w kujawsko-pomorskich gminach. Na uwagę zasługuje też Świdnica. Realizowany w gminie program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków spotkał się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców. Póki co, dofinansowano 41 tego typu obiektów i rozpoczęto kolejny nabór wniosków w ramach tego programu (potrwa do końca sierpnia br.).
 
Widoczne efekty
„O każdej porze sprzątaj po Azorze” – to hasło kampanii prowadzonej w Częstochowie, która ma uświadomić mieszkańcom, że trzeba sprzątać po swoich psach. Jej start władze zapowiedziały pod koniec maja br., ale dopiero teraz pojawiły się pierwsze widoczne efekty tych działań. W różnych punktach miasta zainstalowano bowiem 10 dystrybutorów woreczków foliowych na psie kupy. Są one zlokalizowane w okolicach miejskich skwerów. Dodatkowo Urząd Miasta zakupił dozowniki woreczków, które staną na terenach wyznaczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”.
 
Kraków już zdecydowany
Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 11 lipca br., radni przyjęli uchwały zmieniające system gospodarki odpadami w mieście. Pierwsza dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Decyzja o objęciu systemem również nieruchomości niezamieszkanych była podyktowana wiarą w to, że dzięki temu system zostanie uszczelniony. Rozwiązanie to ma także pozwolić na zwiększenie dochodów miasta z tytułu opłaty „śmieciowej”. Natomiast druga uchwała określa, iż podmiotem zarządzającym nowym systemem gospodarki odpadami będzie spółka należąca w 100% do Miasta – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Wzbudziła ona spore kontrowersje, zwłaszcza w środowisku firm prywatnych, obawiających się, iż stanie się to precedensem wykorzystywanym przez gminy w celu ominięcia obowiązku stosowania przetargu w celu wyłonienia podmiotów odbierających odpady z nieruchomości.
 
Hałas skontrolowany
Po blisko 1,5 roku zakończyły się prace związane z przygotowaniem mapy hałasu dla Torunia. Ich zakres obejmował m.in. realizację ortofotomapy oraz imisyjnych map hałasu drogowego, przemysłowego, kolejowego i tramwajowego. Z analiz statystycznych wynika, że w ciągu doby średnio 14,1% mieszkańców Torunia jest narażonych na hałas przekraczający dopuszczalny poziom. Mapa akustyczna posłuży do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem.
 
Pierwsza umowa podpisana
Jedynie dwie oferty na zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy wpłynęły do ProNatury – inwestora tego projektu. Tańszą złożyło włoskie konsorcjum Astaldi Termomeccanica Ecologia. Jej wartość opiewa na ponad 491 mln zł. Natomiast droższa (ok. 636 mln zł) należy do Mostostalu Warszawa. Jeszcze nie podjęto decyzji, który z oferentów otrzyma zlecenie. Warto dodać, że ProNatura ma zaplanowane na tę inwestycję 644,5 mln zł. Z kolei 666,2 mln zł zainkasuje Mostostal Warszawa za budowę spalarni odpadów w Szczecinie. Umowę w tej sprawie pomiędzy wykonawcą a inwestorem –Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów – podpisano 19 lipca br. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2012 i 2013 r. Mostostal ma 1250 dni na zrealizowanie inwestycji.
 
Mięczaki do dzieła!
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zdecydowało się na rzadki system kontroli czystości wody. Wykorzystuje on bowiem naturalną reakcję mięczaków na zanieczyszczenie wody (małże automatycznie zamykają muszle). Osiem mięczaków z gatunku skójka zaostrzona zostało umieszczonych w ujęciu wody Dobra. Na każdym zainstalowano czujniki, które monitorują stopień rozwarcia muszli. Cały system kosztował 60 tys. zł.
 
Szansa na spłatę długu
Sprzęt i materiały zapewnia Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp., zaś lokatorzy mieszkań komunalnych oferują swoje ręce do pracy, w zamian za zmniejszenie długów powstałych w wyniku niepłacenia czynszów. To główne założenia programu, który od 1 września br. zacznie obowiązywać w Ostrowie Wlkp. Cały system ma być oparty na przepisach Kodeksu cywilnego. Aby mieszkańcy wiedzieli, o ile ich dług ulegnie zmniejszeniu, każda zlecona praca zostanie wcześniej wyceniona. Kontrole prowadzonych prac będą jedynie wyrywkowe. MZGM nastawia się raczej na wskazanie terminu odbioru całości zrealizowanego zadania (pomalowanie klatki schodowej, posprzątanie wokół nieruchomości, grabienie liści itd.).
 
Coś dla cyklistów
W Toruniu rozpoczęto ustawianie nowych stojaków rowerowych. Do połowy sierpnia br. ma ich stanąć 105. Ich lokalizację wskazali sami mieszkańcy. Największe zapotrzebowanie zgłaszano w obrębie obszaru staromiejskiego. Koszt zakupu i montażu stojaków wyniósł 23,2 tys. zł. Ponieważ lokalna społeczność nadal apeluje o miejsca parkingowe dla rowerów, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu rozważa możliwość montażu kolejnych stojaków – tuż po wakacjach.
 
Dzik jest dziki
Jaworzno ma problem z dzikami. Przez ostatnie kilka miesięcy myśliwy prowadzili odstrzały kontrolowane, ale i to nie pomogło. Władze lokalne przeznaczyły też środki z miejskiego budżetu na zorganizowanie specjalnych poletek zaporowych oraz żerowisk, które miały zatrzymać zwierzęta w lesie. W tej chwili trwa okres ochronny, więc strzelanie do dzików jest niemożliwe, dlatego Miasto zakupiło preparaty, które odstraszają te zwierzęta.
 
Siłownie pod chmurką
Mieszkańcy Inowrocławia, którzy lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i nieobca jest im aktywność fizyczna, mają powody do zadowolenia. Na dwóch osiedlach powstały bowiem siłownie terenowe. To już kolejne tego typu obiekty, z powodzeniem funkcjonujące w różnych punktach miasta. Są one wyposażone w cztery urządzenia do ćwiczeń. Dodatkowo doposażono siłownię „pod chmurką”, która znajduje się przy tężniach solankowych. Korzystanie z tych atrakcji jest bezpłatne.
 
Place zabaw pod lupą
Ponad 1000 placów zabaw skontrolowała stołeczna straż miejska. Niestety, aż na 25% terenów zabaw dla dzieci stwierdzono nieprawidłowości – o różnym „kalibrze”. Dotyczyły one m.in. zepsutych lub skorodowanych części elementów zabawowych, niewymienianego piasku, uszkodzonych piaskownic, zniszczonego ogrodzenia czy stanu czystości na kontrolowanym terenie. Najgorzej wypadły obiekty na Żoliborzu i Bielanach. Tam uchybienia wykryto przy co drugiej kontroli. Strażnicy nie są nastawieni na karanie zarządców obiektów. W pierwszej kolejności dają im czas na usunięcie wykrytych usterek. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie, zarządca otrzymuje mandat lub sprawa trafia do sądu.
 
Krakowskie czystki
Kraków ma swój Park Kulturowy. Znajdująca się w obrębie Starego Miast przestrzeń jest zatem obwarowana szeregiem obostrzeń. Dotyczą one m.in. zakazu umieszczania reklam czy handlu w bramach i przejściach. W czerwcu br. ruszyła akcja „czyszczenia” tego terenu ze zbędnych i nieestetycznych reklam. W efekcie ukarano 84 osoby mandatami, a blisko 100 pouczono.
 
Kompleksowe rozwiązanie
„Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k. Kielc to projekt, który ma na celu kompleksowe zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta i 17 okolicznych gmin. Planowane w ZUO rozwiązanie technologiczne oparte jest na mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano 19 lipca br. Koszt zadania to 233 mln zł.
 
OZE coraz lepiej
Odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się w Polsce coraz większym powodzeniem – wynika z najnowszego raportu NIK-u. W 2010 r. udział energii elektrycznej z OZE w całkowitym jej zużyciu był prawie trzy razy większy niż pięć lat wcześniej. Choć w Polsce promuje się rozwój OZE m.in. poprzez programy pomocowe oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jednak NIK negatywnie ocenił tę instytucję w tym zakresie. W ocenie Izby, Fundusz nieprawidłowo wykorzystywał środki pochodzące z opłat zastępczych i kar pieniężnych – przeznaczał na inwestycje związane z OZE jedynie niecałe 22% środków z puli gwarantowanej na ten cel. Ponadto wymagania stawiane inwestorom były zbyt rygorystyczne. Lepiej w tym obszarze oceniono działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niestety, również w tym przypadku zaledwie 15% budżetu wykorzystano na udzielenie pomocy finansowej inwestorom.
 
Wparcie dla samorządów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło środki z Programu Pomoc Techniczna oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Przeznaczone na ten cel fundusze (50 mln zł) mają wesprzeć samorządy w przygotowaniach do następnej perspektywy finansowej. Premiowane będą głównie projekty realizowane w ramach współpracy gmin. Podejście terytorialne jest bowiem założeniem wsparcia polityki spójności na lata 2014-2020.
 
Europa
 
Regulacja połowów
Komisja Europejska zaproponowała nowe środki mające na celu regulację połowów głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku. Dotyczy to m.in. usprawnienia systemu wydawania licencji oraz stopniowe wycofywanie narzędzi połowowych, używanych podczas tradycyjnych połowów głębinowych. Wszystko po to, by zapewnić zrównoważony połów, zmniejszyć liczbę niepożądanych przyłowów oraz wpływ człowieka na wrażliwe głębinowe siedliska naturalne.
 
Projekty LIFE
202 nowe projekty w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+ zatwierdziła Komisja Europejska. Łączna wartość tych inwestycji sięga 516,5 mln euro, z czego 268,4 mln euro stanowi dofinansowanie z UE. Przedsięwzięcia te obejmują m.in. działania w dziedzinie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
 
Źródła
http://mapaakustyczna.um.torun.pl, www.bip.krakow.pl, www.czestochowa.pl, www.inowroclaw.pl, www.jaworzno.pl, www.kujawsko-pomorskie.pl, www.mazovia.eu, www.mos.gov.pl, www.mpwik.jaworzno.pl, www.mrr.gov.pl, www.mzd.torun.pl, www.mzgm.pl, www.nik.gov.pl, www.pronatura.bydgoszcz.pl, www.strazmiejska.krakow.pl, www.strazmiejska.waw.pl, www.swidnica.gmina.pl, www.szczecin.eu, www.torun.pl, www.um.kielce.pl, www.umwarszawa.pl, www.wfosigw.zgora.pl
 
Informator przygotowała Katarzyna Terek