„Nie” dla wyłudzania VAT
W celu przeciwdziałania procederowi wyłudzania podatku VAT niemal 30 przedstawicieli firm z całej Polski, zrzeszonych w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali złożyło podpisy na „Deklaracji odpowiedzialnego handlu wyrobami hutniczymi”. Symbolicznego parafowania dokumentu 8 sierpnia br. w Warszawie dokonali, podczas specjalnej konferencji prasowej członkowie władz PUDS: Robert Wojdyna

(Konsorcjum Stali), Jerzy Bernhard (Stalprofil), Krzysztof Pruszyński (Grupa Pruszyński) oraz Roman Czyżykowski (ThyssenKrupp Energostal). Podpisanie deklaracji to kolejny krok w kampanii przeciwko nieuczciwym praktykom w branży w obrocie stalą, a także chęć współpracy z odpowiednimi organami ścigania.

Unijne zmiany w ZSEE
Dyrektywa z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) decyzją Komisji Europejskiej weszła w życie 13 sierpnia 2012 r. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do zwiększania ilości zbieranego i przetwarzanego ZSEE (od 2016 r. 45% masy sprzętu wprowadzonego, 65 lub 85% od 2019 r.; w tym przewidziano odstępstwa m.in. dla Polski), a także zapewnia skuteczniejsze narzędzia zwalczania nielegalnego eksportu. Ponadto zmieniona dyrektywa spowoduje, że konsumenci będą mogli nieodpłatnie zwrócić elektroodpady małogabarytowe – takie, których wymiary nie przekraczają 25 cm, w każdym większym sklepie detalicznym (o powierzchni min. 400 m2), który prowadzi sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Nowelizacja unijnych przepisów pomoże w oszczędnym gospodarowaniu zasobami, łącząc korzyści dla środowiska z nowatorskimi metodami pobudzania wzrostu gospodarczego.
Redakcja „Recyklingu” w ramach platformy współpracy z Ministerstwem Środowiska („Recykling” 6/2012) w związku z planowaną nowelizacją przepisów dotyczących ZSEE w Polsce zachęca czytelników do podzielenia się swoimi uwagami odnośnie kierunku, w jakim powinny zmierzać zmiany w ustawie.

Ekologiczny pięciobój
Już po raz piąty Fundacja PlasticsEurope zorganizowała kampanię informacyjną pod nazwą „Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne”, sygnowaną hasłem: „Sprawdź się w nowej dyscyplinie – wygraj dla siebie i środowiska”. Przez cały sierpień w kilkunastu miastach Polski na 300 nośnikach typu citylight prezentowane były plakaty zachęcające społeczeństwo do segregacji plastików. W tegorocznej akcji zauważyć można odwołanie do symboliki olimpijskiej: pięć kółek w olimpijskich barwach przypominało o zasadach właściwego postępowania z odpadami tworzyw sztucznych (nie śmieć, używaj ponownie, recykling, odzysk energii, nie na wysypiska). Kampanii outdoorowej towarzyszył konkurs internetowy polegający na wymyślaniu sloganów łączących dyscypliny olimpijskie z tematyką ekologiczną.

Lubawskie inwestycje FOTO
Na terenie woj. dolnośląskigo w ramach projektu „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce” powstaje nowoczesna sortownia. Inwestycja zapewni odbiór odpadów od blisko 150 tys. mieszkańców z 17 gmin na terenie Sudetów Wschodnich. Lubawski zakład przetworzy blisko 40 tys. ton odpadów w ciągu roku, z których zostaną uzyskane m.in. bioodpady dla kompostowni, paliwo dla cementowni oraz metale. Umowa o dofinansowanie zadania, którego całkowita wartość wynosi ponad 37 mln zł, została podpisana 1 sierpnia br. przez Marka Mielczarka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, i Andrzeja Wojdyłłę, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce. Pomoc WFOŚiGW wynosi obecnie ok. 22,5 mln zł. Inwestycja zakończy się w listopadzie br.

Szczecińska spalarnia
Kontrakt na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego został podpisany 18 lipca br. przez przedstawicieli Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie oraz Mostostal Warszawa. Wykonawca ma 1250 dni na zrealizowanie całej inwestycji. Powstający zakład zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić pracę przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dwie linie technologiczne uzyskają moc przerobową 150 tys. ton/rok. Ponadto zastosowanie najnowszych technologii stwarza możliwość odzysku energii cieplnej i elektrycznej. Budowa spalarni zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1. Na finansowanie projektu pozyskano dotację z Funduszu Spójności w wysokości 255 mln zł, pożyczkę preferencyjną z NFOŚiGW – 281 mln zł oraz wyasygnowano środki własne – 60 mln zł. Wartość całkowita instalacji wynosi ok. 711 mln zł.

Ministerstwo edukuje
Ministerstwo Środowiska, pragnąc rozwiać wątpliwości dotyczące właściwego postepowania z odpadami, rozpoczęło w połowie sierpnia br. akcję edukacyjną., wykorzystując w tym celu media masowe. Spoty telewizyjne, radiowe i strona internetowa www.naszesmieci.pl prezentują proste porady, jak dbać o swoje otoczenie i jednocześnie informują, że od 1 lipca 2013 r. osoby, które segregują odpady, będą płaciły za ich wywóz mniej od tych, które tego nie robią. Kampania telewizyjna potrwa do połowy października br. Natomiast tydzień później informacje będą przekazywane drogą radiową, co uzupełni działania TV. W krótkich filmikach reprezentanci resortu środowiska pragną zwrócić uwagę społeczeństwa na trzy bardzo ważne problemy: nielegalne pozbywanie się odpadów, palenie śmieci w paleniskach domowych oraz kupowanie zbędnych produktów i marnotrawienie żywności. Wskazują także konsekwencje takich działań dla zdrowia i przyrody.

Odpady wydobywcze
Projekt nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych 7 sierpnia br. przyjęła Rada Ministrów. Nowe przepisy to zmienione obowiązki dla przedsiębiorców z tej branży oraz ułatwienia dla dbających o ekologiczne bezpieczeństwo hałd odpadów pochodzących z kopalń. Ustawa zawiera szereg technicznych i proceduralnych modyfikacji, które mają usprawnić postępowanie z odpadami i premiować podmioty dbające o bezpieczeństwo ich składowania. Ponadto nakłada m.in. obowiązek ponownego przeprowadzania przeglądu programu gospodarowania odpadami z kopalń w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania takich odpadów (czyli obiektu do ich składowania, np. hałd) lub jeżeli w znaczny sposób zmieniły się warunki eksploatacji.

Grzyby zdegradują odpady
Innowacyjny preparat do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych opracowuje dr Magdalena Frąc wraz z zespołem naukowców z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt, na który przeznaczono 960 tys. zł, jest realizowany w ramach Programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Innowacyjny charakter produktu dotyczy wykorzystania wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów oraz produkowanych przez nie enzymów do biologicznej degradacji odpadów organicznych.

Ryby mają głos
Badania doktorantek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, wyróżnionych stypendiami IV edycji programu „Innodoktorant” w obszarze „Technologie przetwórstwa żywności”, mogą przyczynić się do efektywnego wykorzystania odpadów przemysłu rybnego. Agnieszka Głowacz zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem skór z mechanicznego odskórzania łososi. Jej praca naukowa ma umożliwić wykorzystanie odpadów z przetwórstwa ryb tłustych jako źródła cennych, prozdrowotnych substancji. Z kolei Karolina Gottfried w swojej pracy naukowej tak modyfikuje właściwości naturalnych polimerów pochodzących z odpadów przemysłu rybnego, żeby wykorzystać je jako składniki biodegradowalnych opakowań do żywności.

Zgnieć butelkę FOTO
Aby zachęcić mieszkańców Krakowa i turystów do zmniejszania objętości plastikowych butelek wyrzucanych do koszy, pracownicy krakowskiego MPK 22 sierpnia br. zamontowali w trzech strategicznych punktach komunikacyjnych specjalne urządzenia do ich zgniatania. Jeśli program pilotażowy zakończy się sukcesem, przewiduje się montaż zgniatarek w innych częściach miasta.

Zyskowna segregacja + pod naszym patronatem
W Sieradzu w czerwcu br. został zorganizowny VIII Festiwal Recyklingu pod hasłem ”Segregujesz – zyskujesz… i matki ziemi nie oszukujesz”, podczas którego odbyła się zbiórka surowców wtórnych, ale także odpadów tzw. problemowych. Szacuje się, że w tegorocznym Festiwalu wzięło udział ok. 2 tys. mieszkańców i zebrano 28 027,5 Mg odpadów, w tym: 8,498 Mg szkła białego, 7,412 Mg puszek aluminiowych, 1,478 Mg baterii, 4,877 Mg elektroodpadów, 11,704 Mg opon, 0,729 odpadów niebezpiecznych i problemowych. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków WFOSiGW w Łodzi.

Rekultywacja na Dolnym Śląsku
W Mieroszowie na początku sierpnia br. zakończyły się prace nad zabezpieczaniem nieczynnego składowiska odpadów. Wartość całego projektu wyniosła ponad 1,3 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu wsparł to przedsięwzięcie kwotą ponad 0,5 mln zł. Wykonano m.in. uszczelnienie czaszy składowiska, studnie odgazowujące z biofiltrami, izolacje i system odwodnienia. Na specjalnie przygotowanej powierzchni składowiska wysiano wapno i nawóz oraz zasadzono trawę i krzewy. Zabezpieczony plac nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza i gleby.

Uroczyste otwarcie
Stacja Przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, wybudowane w ramach projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku, została uroczyście otwarta 29 lipca 2012 r. Koszt inwestycji to 3,3 mln zł netto. W ramach kontraktu wybudowano: segment przyjmowania i ewidencjonowania odpadów – budynek wagowy wraz z wagą, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, budynek garażowo-warsztatowy, automatyczną stację przeładunkową oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Na podstawie informacji prasowych oraz stron internetowych: www.mos.gov.pl, www.mpk.krakow.pl, www.nauka.gov.pl, www.naukawpolsce.pap.pl, www.puds.pl opracowała Aleksandra Pawlina
 

Sortownia odpadów w Lubawce, PGK Sanikom
Sortownia odpadów w Lubawce, PGK Sanikom
Zgniatarka do butelek, MPK Kraków
Zgniatarka do butelek, MPK Kraków