Zaczyn do dalszych dyskusji

Jednym z wyzwań dla gmin, wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest ustalenie metody naliczania opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców. Wychodząc naprzeciw wątpliwościom rodzącym się w związku z tym zadaniem, redakcja „Przeglądu Komunalnego” przy współpracy z Katedrą Ekonomiki i Finansów
Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej oraz Urzędem Miasta Katowice zorganizowała 2 października br. spotkanie, podczas którego szeroko omówiono tematykę dotyczącą opłaty „wodno-odpadowej”. Przedstawiciele 11 samorządów, zainteresowanych wdrożeniem opłaty opartej na zużyciu wody, dzielili się swoimi przemyśleniami w tym zakresie, wskazywali zarówno na plusy, jak i niedostatki tego sposobu wyliczenia opłaty oraz odnosili się do prezentacji, które wygłosili Edwin Górnicki z SGH oraz Magdalena Sobczak, kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Warto dodać, że w Bielsku-Białej Rada Miasta przyjęła już uchwałę dotyczącą opłaty „wodno-odpadowej”. Dyskusja ta stanowiła zaczyn do dalszych spotkań w tym temacie. Kolejna otwarta debata odbędzie się podczas listopadowych Targów POLEKO w Poznaniu.
 
 
Milionowa inwestycja 
Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków „Janówek” już działa. Zgodnie z projektowymi założeniami, dwukrotnie zwiększono przepustowość obiektu do 140 tys. m3 ścieków na dobę, tak by możliwe było przyjęcie nieczystości z terenu całego Wrocławia. W ramach inwestycji ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków rozbudowano m.in. o nowe kraty, dwa piaskowniki, dodatkowe pompy w pompowni głównej oraz dwa nowe osadniki wstępne. Z kolei ciąg biologicznego oczyszczania wzbogacił się o trzy dodatkowe bloki biologiczne i trzy osadniki wtórne. Wzniesiono także budynek odwadniania osadu oraz wybudowano jego suszarnię. W celu zmniejszenia olbrzymiego zapotrzebowania rozbudowanej oczyszczalni na czystą wodę wodociągową, zrealizowano także instalację wody technologicznej. Z badań jakości odprowadzanego odpływu wynika, że redukcja zanieczyszczeń sięga nawet 95%. Dodatkowo oczyszczalnia korzysta z własnej energii, produkowanej z gazu fermentacyjnego, a wytworzony prąd pokrywa ponad 70% zapotrzebowania, co – zgodnie z szacunkami – obniży koszty funkcjonowania obiektu o 1,8 mln zł rocznie. Na przeprowadzenie wszystkich inwestycji wydano ok. 340 mln zł.
 
 
Na straganie, w dzień targowy…
Dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 15 gmin na terenie Śląska otrzymało w sumie 12 mln zł na przebudowę, remont i wyposażenie targowisk stałych. W ramach tych inwestycji zostaną utwardzone place targowe, podłączone media – prąd i woda – oraz wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Dodatkowo przewiduje się, że przynajmniej połowa stoisk będzie zadaszona, a teren zostanie podzielony na sekcje, odpowiadające poszczególnym rodzajom towarów. O lepsze warunki handlowania na targowiskach zabiegają również gminy z woj. kujawsko-pomorskiego. W ramach rządowego programu „Mój Rynek” 12 targowisk zupełnie zmieni swoje oblicze: będą utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wod-kan i wyposażone w sanitariaty. Każdy samorząd na modernizację gminnych obiektów otrzyma 1 mln zł.
 
Zakład dla 26 gmin
W Czerwonym Borze 7 września br. uroczyście otwarto Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, którego budowę rozpoczęto w 2010 r. Dzięki blisko 70-procentowemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wkładowi własnemu dziewięciu samorządów z Zambrowskiego Związku Gmin powstały nowe składowisko, kwatera do unieszkodliwiania azbestu, kompostowania odpadów organicznych, sortownia oraz stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. W ramach inwestycji zrekultywowano również stare składowisko, które funkcjonowało od 1996 r. Zakład będzie mógł przyjąć i przetworzyć ok. 40 tys. ton odpadów rocznie z terenu 26 gmin, natomiast na składowisko będzie trafiać ok. jednej czwartej odpadów. Wartość całego projektu to 38,8 mln zł.
 
Centrum otwarte
Otwarcie nowej siedziby i Centrum Szkoleniowego w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem było powodem do świętowania nie tylko dla firmy John Deere Polska, ale także dla całej korporacji Deere Company. Świadczy o tym m.in. obecność Samuela R. Allena prezesa Zarządu Deere Company na uroczystości, która odbyła się 5 października br. W Centrum szkoleni będą m.in. mechanicy, a wszystko po to by zapewnić klientom lepszą jakość obsługi przez serwis. Budowa Centrum pochłonęła 26 mln zł.
(ps)
 
 
Co w prawie piszczy?
Trwają intensywne prace legislacyjne nad założeniami projektu nowej ustawy – Prawo wodne, które mają podzielić wody publiczne na dwie kategorie: rządowe i samorządowe. Wszystko wskazuje na to, że zarządzaniem jeziorami zajmą się marszałkowie. Ministerstwo Środowiska nie wyklucza jednak powierzenia gminom uprawnień właścicielskich w stosunku do niektórych wód. Natomiast Rada Ministrów 2 października br. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy to sposób na zwiększenie ilości opakowań do ponownego wykorzystania i przetworzenia, zgodnie z unijnymi standardami.
 
Droga do wiedzy
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 29 września br. otworzył swoje podwoje dla wszystkich chętnych, którzy chcieli zapoznać się z jego funkcjonowaniem. Głównym punktem programu było otwarcie nowo wybudowanej ścieżki edukacyjnej. W jej skład wchodzą m.in. tablice tematyczne, laboratorium energii odnawialnej, makieta przestrzenna składowiska i część rekreacyjna dla najmłodszych. Budowa ścieżki, wartej ok. 150 tys. zł, została zrealizowana przy dofinansowaniu (blisko 100 tys. zł) z WFOŚiGW w Poznaniu.
 
 
Kłopoty spalarniowe
Konsorcjum Budimeksu, które miało wybudować spalarnię odpadów w Krakowie, ostatecznie nie podpisało umowy w tym zakresie. W związku z tym Krakowski Holding Komunalny po raz czwarty ogłosił przetarg na wykonawcę dla wartej ponad 700 mln zł inwestycji. W szranki stanęły cztery firmy. 25 września br. nastąpiło otwarcie ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję spółki Mostostal Warszawa.
 
Pilotażowo w Elblągu
W Elblągu ruszył pilotażowy program segregacji odpadów organicznych. Na kilku osiedlach stanęło 200 z planowanego tysiąca pojemników na odpady biodegradowalne. Dodatkowo mieszkańcy mogą otrzymać wiaderka do wydzielania tego typu odpadów w domach. Docelowo do mieszkańców ma trafić 6 tys. pojemników na odpady organiczne. Choć akcja trwa dopiero od miesiąca, do miejscowego Zakładu Utylizacji Odpadów trafiło już ok. 7,5 ton bioodpadów.
 
Pod znakiem OZE
W powiecie brodnickim przez trzy dni (12-14 września br.) energia odnawialna była tematem nr 1. wszystko za sprawą IV Dni Energii Odnawialnej. W ramach tego wydarzenia odbyło się wiele ciekawych seminariów i konferencji, poświęconych m.in. energetyce wiatrowej, gazowi łupkowemu, energii ze słońca czy finansowaniu inwestycji z tym związanych.
 
Pomoc po powodzi
Na skutek lipcowego wezbrania wody Kaczawy WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansuje likwidację skutków powodzi w dolnośląskich gminach. Wsparcie zostanie przeznaczone na usuwanie odpadów popowodziowych, naprawę zniszczonych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody. Wnioski o pomoc złożyły już m.in.  Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Świerzawa oraz Wojcieszów.
 
Śledztwo umorzone
Łódzka prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, prowadzone w związku z zawiadomieniem złożonym przez Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który bada rzetelność inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Zebrany w sprawie materiał dowodowy (dokumenty, przesłuchania świadków) nie dał podstaw do przyjęcia, że doszło do popełnienia przestępstwa niegospodarności i łapownictwa.
 
Zakończone inwestycje
Zakup 30 nowych trolejbusów oraz modernizacja trzech podstacji trolejbusowych – to efekty zakończonych inwestycji, zrealizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie. Warto dodać, że w jednej stacji powstało Centrum Dyspozycji Mocy, z którego możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniami zasilającymi trakcję. Przedsięwzięcia te były możliwe dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. MPK pozyskało na ten cel ponad 26 mln zł. Natomiast całkowita wartość projektu wyniosła ok. 60 mln zł.
 
Zrozumieć Naturę
Wystartowała kilkumiesięczna kampania edukacyjno-informacyjna, promująca Sieć Natura 2000 w woj. śląskim. Projekt pn. „Natura nie boli” zakłada rozpoczęcie publicznej debaty i upowszechnienie wiedzy o najcenniejszych walorach przyrodniczych regionu oraz o możliwościach rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem zasad ochrony przyrody i założeń programu Natura 2000. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Śląska LIBRA i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
 
 
ŚWIAT
 
Bliżej porozumienia
173 państwa wzięły udział w sesji negocjacyjnej w Bangkoku, która stanowiła kolejny krok do Szczytu Klimatycznego COP18 w Doha. Podczas spotkania udało się omówić wizję nowego globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które ma zacząć obowiązywać od 2020 r.
 
Co wdychamy?
Prawie jedna trzecia Europejczyków narażona jest na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu – wynika z najnowszego sprawozdania opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska. Najistotniejsze wnioski wypływające z tego raportu mówią, że w 2010 r. 21% ludności miejskiej było narażone na stężenia cząstek PM10 na poziomach wyższych niż dopuszczalne, a 30% - na pyły PM2,5. Niepokój powinno budzić też zbyt wysokie stężenie ozonu, dwutlenku azotu i benzo[a]pirenu (substancja rakotwórcza). O sukcesie w walce z niebezpiecznymi związkami można mówić w przypadku dwutlenku siarki i tlenku węglu – rok 2010 r. był pierwszym, w którym mieszkańcy UE nie byli narażeni na ich działanie o wartości przekraczającej dopuszczalne w Unii normy.
 
 
Źródła
http://prow.slaskie.pl, www.brodnica.com.pl, www.ekospalarnia.krakow.pl, www.fos.wroc.pl, www.kujawsko-pomorskie.pl, www.mos.gov.pl, www.mpk.lublin.pl, www.uml.lodz.pl, www.wfosigw.katowice.pl, www.wfosigw.olsztyn.pl, www.wici.info.pl, www.wroclaw.pl, www.zambrow.nazwa.pl
 
Informator przygotowały Agnieszka Piotrowska, Katarzyna Terek