Izba urbanistów
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Jerzy Kropiwnicki na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów powołał Komitet Organizacyjny Izby Urbanistów. Posiedzenie inaugurujące działalność odbyło się 28 czerwca br. W skład Komitetu weszło 16 osób reprezentujących Towarzystwo Urbanistów Polskich i Stowarzyszenie
Architektów Polskich.

Bez nagród
Pod koniec czerwca Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. Znowelizowana ustawa przewiduje zniesienie nagród dla członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej.

Priorytety i zasady
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalił listę programów (przedsięwzięć) priorytetowych NFOŚiGW przewidzianych do dofinansowania w roku 2002. Za takie uznane zostały projekty, których realizacja pozwoli na wypełnienie zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Opracowane zostały także nowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Narodowego Funduszu.

Przestrzenne szkolenia
23 czerwca br. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich zawarły porozumienie o współpracy. Dotyczy ono programu cyklicznych szkoleń dla pracowników samorządu terytorialnego oraz architektów i urbanistów z zakresu gospodarki przestrzennej.

Personalia
Minister środowiska odwołał Dorotę Jakutę dotychczasową przewodniczącą Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Została jej powierzona funkcja wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska. Tymczasem nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej NFOŚiGW został adwokat, polityk i konsultant prawny ministra środowiska Józef Lubieniecki.


ISPA, czyli pieniądze
Komitet Zarządzający ISPA w Brukseli zaakceptował kolejne polskie wnioski o dofinansowanie inwestycji ekologicznych. Unijne pieniądze otrzymają: Gliwice, Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa i Suwałki. Koszt realizacji ośmiu zaaprobowanych projektów (dwa zgłosiła Łódź) wyniesie 291 mln euro, z czego środki z ISPA stanowić będą 158 mln euro. Spośród szczęśliwej ósemki tylko jeden projekt nie dotyczy zagadnień związanych z gospodarką ściekową. Łódź wystąpiła m.in. o dofinansowanie budowy stacji przeładunkowej i sortowni odpadów komunalnych.
W trakcie przygotowania do funduszu ISPA na lata 2001-2003 znajduje się obecnie ponad 30 kolejnych projektów, spośród których ponownie większość jest zorientowana na poprawę sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.


Z Sejmu
Mimo okresu wakacyjnego w Parlamencie trwają intensywne prace. Pod koniec czerwca Sejm uchwalił Ustawę o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja podpisana w czerwcu 1998 r. w Aarhus).
Zasoby strategiczne (wody podziemne, lasy państwowe, zasoby parków narodowych itd.) zgodnie z Ustawą o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów kraju nie podlegają przekształceniom własnościowym.
Uchwalona została także Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry 2006". Obejmuje on budowę systemu przeciwpowodziowego, ochronę czystości wód itd.
Uchwalone zostało także (po kilku nieudanych próbach w poprzednich kadencjach) prawo wodne.


MVV w Polsce
W połowie lipca odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim niemieckie sympozjum energetyczne, podczas którego przedstawione zostały zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką ramowe warunki liberalizacji gospodarki energetycznej w prawie spółek i koncernów. Organizatorami sympozjum byli: MVV Energie AG Mannheim, Uniwersytet Ruprecht - Karls Haidelberg, Szkoła Prawa Niemieckiego i Uniwersytet Jagielloński.
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czasie trwania sympozjum, Prezes zarządu MVV Energie AG - Roland Hartung mówił o działalności firmy w Polsce. Realizacją projektów na rynku energii w Polsce zajmuje się MVV Polska sp. z o.o.
MVV jest pierwszą na polskim rynku zagraniczną firmą, której udało się nabyć znaczące udziały: w 1999 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Skarżysku Kamiennej (PK 3/2001 str. 73) a w lipcu br. MVV ESCO Polska SA przystąpiła do spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, obejmując 40% jej kapitału zakładowego. MVV będzie miała prawo do powołania jednego z trzech członków Zarządu a strategiczne decyzje dotyczące KPEC będą wymagały zgody MVV. Prezes R. Hartung mówił też o kolejnych, coraz to większych umowach, które zostaną podpisane już wkrótce. MVV ENERGIE AG działa w Polsce już ponad 10 lat obejmując coraz to nowsze obszary działalności.
(uw)


Małe złoto a cieszy
Przyznanie Złotego Medalu dla przenośnej kabiny sanitarnej wystawianej przez Biuro Techniczno-Handlowe firmy ABRYS na V Targach Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS (czerwiec br.) jest potwierdzeniem rzeczywistych przewartościowań w stosunku do ochrony środowiska jakie następują w Polsce.
Konieczność zapewnienia podstawowych potrzeb sanitarnych turystom, ludności miejscowej oraz ochrony ekosystemów określają wyraźne kierunki działań podmiotów decyzyjnych w sprawach wyposażenia parkingów leśnych, pól namiotowych, campingów i kąpielisk w niezbędny sprzęt. A przecież aktywizacja turystyczna i agroturystyczna jest determinowana m.in. takimi drobiazgami jak możliwość zachowania podstawowych zasad higieny.
W miejscach o dużej presji turystycznej należy rozważać posadowienie małej oczyszczalni grupowej chociażby Pipe Life
Septic 2000. Oczyszczalnię taką prezentowała firma EKOPLAST z Poznania, która na targach EKO-LAS, za dotychczasowe osiągnięcia, zdobyła puchar ministra ochrony środowiska. (zś)