Bolesławiec dla środowiska + fota plik DSC_0021.JPG archiwum Arbys
W Bolesławcu zakończono największą proekologiczną inwestycję w skali miasta i sąsiadującej gminy. 17 grudnia ub.r. oficjalnie przekazano do użytku zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków oraz ok. 53 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i blisko 30 km sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej
i deszczowej w Bolesławcu. Modernizacja oczyszczalni pozwoliła na zwiększenie jej dobowej przepustowości z 10 tys. m3 do 15 tys. m3 oraz spełnienie wszelkich unijnych standardów w zakresie usuwania związków fosforu i azotu. Powstający w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (tzw. zielonej energii). Zakończona inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz czystości wód gruntowych i rzeki Bóbr, a także gleby. Przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”, współfinansowane z funduszu ISPA/Funduszu Spójności, kosztowało ponad 16,2 mln euro, w tym 60% stanowiła dotacja unijna, 34,5% – pożyczka i dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu, 3,3% – pożyczka z NFOŚiGW, zaś pozostałe środki wyasygnowali beneficjenci – Miasto i Gmina Bolesławiec.
 
Solarna Szczawnica
Władze Szczawnicy 9 grudnia ub.r. podpisały umowę na zakup i montaż 1,5 tys. sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 3,6 tys. m2. W ciągu najbliższych trzech miesięcy instalacje te zostaną zamontowane na 370 obiektach w mieście. A wszystko to w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”, który zainicjowano w mieście w 2007 r. Od tego czasu zarówno władze miasta, jak i mieszkańcy wytrwale czekali na zakończenie procedur związanych z tym projektem. Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki pozyskanej przez władze Szczawnicy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4,2 mln zł oraz dzięki pożyczce otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 3,5 mln zł, z możliwością jej umorzenia do wysokości 35%. Wykonawcą zadania jest myślenicka firma Skorut Import-Eksport.
 
Umowy podpisane
Koniec ubiegłego roku upłynął pod znakiem podpisywania umów na realizację przedsięwzięć w obszarze wod-kan. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoli na wybudowanie ok. 17 km sieci wodociągowej w gminie Zelów (woj. łódzkie).Koszt inwestycji szacowany jest na 6,5 mln zł. Na rozwój infrastruktury kanalizacyjnej stawia też gmina Cedry Wielkie. Podpisano tu umowę na realizację projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszwały”. Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim złożono podpisy na dokumencie w sprawie wykonania 6,4 km kanalizacji sanitarnej. Koszt tych prac oszacowano na blisko 2,9 mln zł. Zawarto również umowę na dofinansowanie IV fazy projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Uzyskana dotacja ułatwi realizację inwestycji, których efektem będzie oczyszczanie 100% powstających w stolicy ścieków. Koszt to ponad 2,2 mld zł.
 
Nie tylko dla maluchów
Zakończono trzecią już edycję programu „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na obszarach wiejskich” w woj. kujawsko-pomorskim. 8 grudnia ub.r. przekazano ostatni z 20 oddanych do użytku w ubiegłym roku placów zabaw. Ponadto w 2009 r. utworzono na terenie województwa 11 miejsc wypoczynku dla osób dorosłych. W sumie na realizację programu przeznaczono 0,5 mln zł. Maksymalna wysokość wsparcia to 15 tys. zł (na plac zabaw) i 20 tys. zł (miejsce rekreacji). Pieniądze przeznaczono na przygotowanie terenu, zakup niezbędnych, atestowanych urządzeń oraz ich montaż. Jednocześnie otwarte 22 grudnia 2009 r. place zabaw w Białych Błotach i Biskupicach (gm. Łubianka) to nagrody za wysoką frekwencję podczas wyborów do Europarlamentu. Takich obiektów powstanie w sumie osiem. W tej chwili realizowane są place zabaw w kolejnych pięciu samorządach. Koszt każdego z nich to średnio 30 tys. zł.
 
Kontrola w dobrym klimacie
NIK zbadał realizację przez Polskę wybranych zadań wynikających z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Kontrolą objęto lata 2006-2008. Raport pokazuje, że nasz kraj produkuje rocznie 10 ton CO2 na jednego mieszkańca i redukuje go pięciokrotnie więcej niż wymaga tego Protokół z Kioto. NIK pozytywnie ocenia redukcję emisji gazów cieplarnianych, która utrzymuje się na stałym 30-procentowym poziomie. Funkcjonujący w Polsce system handlu uprawnieniami do emisji również jest bez zastrzeżeń – z przysługującego na lata 2005-2007 pakietu wykorzystaliśmy 95-97%. Opracowany został Krajowy plan działań efektywności energetycznej, w którym określono m.in. środki służące oszczędzaniu energii w przemyśle, a także prowadzi się intensywne zalesianie (w badanym okresie na ok. 34 tys. ha), dba o wzbogacanie drzewostanów i ogranicza stosowanie środków chemicznych, dzięki czemu udało się zwiększyć pochłanianie CO2 o 25%. Z roku na rok wzrasta też udział w rynku „zielonej energii”: z 2,8% w 2006 r. do 3,4% w 2007 r. Kontrolerzy nie mają zastrzeżeń do prowadzenia obserwacji zmian klimatu (m.in. przez IMGW czy IOŚ), jednak zwracają uwagę, że poszczególne instytucje zgromadzone dane zatrzymują dla siebie i nie ma systemu wymiany informacji. NIK wskazuje w tej sprawie na bezczynność Ministerstwa Środowiska, które nie robi nic, aby podległe mu instytucje efektywnie ze sobą współpracowały.
 
Razem w odpadach
25 samorządów północnej Wielkopolski podpisało Porozumienie Międzygminne w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie, sygnowanym 10 grudnia ub.r., wszystkie strony Porozumienia do końca 2010 r. zobowiązane są do przeprowadzania i finansowania we własnym zakresie oceny aktualności materiałów niezbędnych do opracowania systemu funkcjonowania ZUO Piła i prowadzenia wspólnej polityki gospodarki odpadami.
 
Będzie cieplej
Mniejsze zużycie energii oraz redukcja emisji CO2 to główne efekty, jakie powinna przynieść realizacja projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej” w Lublinie. Miasto pozyskało na ten cel środki z PO Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 6,8 mln zł. Umowę o dofinansowaniu podpisano 9 grudnia ub.r. Zgodnie z projektem, docieplone zostaną dachy, stropodachy i ściany zewnętrzne trzech budynków oświatowych.
 
W trosce o braci skrzydlatych
W Gdańsku ruszyła zimowa akcja dokarmiania dziko żyjących ptaków. W tym celu Urząd Miasta zakupił ponad 2,5 tony karmy. Na kupno m.in. nasion słonecznika, kukurydzy, orzechów czy śruty zbożowej przeznaczono blisko 10 tys. zł. Natomiast RDOŚ w Katowicach wystosowała do mieszkańców Śląska apel w sprawie dokarmiania ptaków. Jak karmić te zwierzęta oraz jakie skutki może przynieść niewłaściwe dokarmianie to główne aspekty, na jakie zwraca uwagę RDOŚ.
 
Nowe zamiast starych
73 tys. zł – tyle władze Ostrowa Wlkp. wydały na nasadzenia kilkudziesięciu drzew w mieście. Nowe drzewa posadzono przede wszystkim w miejscach, w których rosły stare. Wykonana wcześniej analiza dendrologiczna wykazała, że spośród 65 drzew 23 wymagają natychmiastowego usunięcia z uwagi na duże uszkodzenia. Posadzeniem drzew (o obwodzie ok. 30 cm) zajął się Miejski Zakład Zieleni.
 
System dla 19 gmin
Projekt pn. „Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II” uzyskał wsparcie z PO Infrastruktura i Środowisko. Umowę w tej sprawie 11 grudnia ub.r. sygnowali przedstawiciele WFOŚiGW w Białymstoku oraz spółki BIOM (beneficjent). Przedmiotem projektu jest utworzenie na obszarze 19 gmin regionalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego podstawowym elementem będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gm. Grajewo). Wartość przedsięwzięcia to 52,1 mln zł.
 
Jest gdzie deponować
W Bielsku-Białej oddano do użytku drugi sektor składowiska odpadów (614 tys. m3 pojemności). Zrealizowano go w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”. Zgodnie z założeniami, będzie można tam deponować odpady przez ok. 12 lat. Natomiast wraz z początkiem nowego roku na składowisku w Gdańsku-Szadółkach uruchomiono nową kwaterę składowania odpadów. Zastąpiła ona starą, już nieczynną, która nie spełniała rygorystycznych norm ochrony środowiska. Nowa kwatera ma 12,5 ha, a zatem powinno wystarczyć na niej miejsca na około ćwierć wieku.
 
Aktywność popłaca
Rozstrzygnięto konkurs EkoAktywni 2009, którego organizatorem jest WFOŚiGW w Katowicach. Jury oceniało organizacje pozarządowe realizujące programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej dzieci. Spośród 21 zgłoszeń najwyższą nagrodę finansową otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (50 tys. zł). Pozostali laureaci (14) otrzymali nagrody w wysokości 5-40 tys. zł.
 
Kocie M4
Do Gdańska dotarło 51 domków dla kotów, wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta. Są dwukondygnacyjne, ocieplone, czteropokojowe, z indywidualnym wejściem do każdego z pomieszczeń. Na ich zakup wydano 16 tys. zł ze środków GFOŚiGW. Domki zostaną przekazane spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. W sumie w Gdańsku jest ich już łącznie 300, a zatem 1200 kotów ma dach nad głową. Program jest realizowany od 2006 r.
 
Powrót do natury
Do końca lutego br. potrwa w Poznaniu bezpłatna zbiórka świątecznych drzewek. Akcja zorganizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów upływa pod hasłem: „Poznańskie choinki wracają do środowiska”. W ramach tej inicjatywy na terenie miasta uruchomiono sezonowe punkty odbierania drzewek. Można je również zostawić w Gratowisku. Akcja ma na celu ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowisko.
 
Jest decyzja
RDOŚ w Białymstoku 29 grudnia ub.r. wydał decyzję środowiskową w sprawie obwodnicy Augustowa, która ma być fragmentem trasy Via Baltica. Zgodnie z decyzją, droga będzie przebiegała przez miejscowość Raczki. Z planów GDDKiA wynika, że obwodnica Augustowa w tym wariancie ma mieć 38,6 km.
 
 
Źródła:
 
 
Informator przygotowała
Katarzyna Terek