Wietrzny konkurs
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłosiło konkurs pn. „Interesująco i Rzetelnie o Energetyce Wiatrowej”. Stowarzyszenie uhonoruje osobę lub grupę ludzi, którzy przedstawią materiał publicystyczny opisujący w sposób najbardziej rzetelny, ciekawy i nowatorski zagadnienia związane z energetyką wiatrową. Nagrodą w konkursie jest 10000 zł oraz statuetka. W konkursie oceniane będą prace
opublikowane lub wyemitowane między 1 marca 2009 r. a 31 marca br. Z kolei termin ich nadsyłania mija 7 kwietnia br. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas Gali Dinner Konferencji „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce”, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Warszawie.
 
Elektrownia na biomasę
Spółka Polish Energy Partners (PEP) podpisała 9 lutego br. z KGHM TFI list intencyjny dotyczący realizacji przez PEP (w ramach wieloletniej umowy) projektu budowy i eksploatacji elektrowni biomasowej o mocy 30-35 MW, pracującej na potrzeby Grupy KGHM.
Budowa elektrowni zasilanej w 100% paliwem biomasowym ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej Grupy oraz realizację strategii w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nowa elektrownia biomasowa powinna rozpocząć pracę na przełomie 2012 i 2013 r.
 
Pieniądze na odwierty
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór w trybie konkursowymwniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania ich do produkcji energii w ramach programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w 2010 r. wynosi 29 mln zł z planem wypłat – w 2010 r. 14 mln zł oraz w 2011 r. 15 mln zł. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia br. w kancelarii NFOŚiGW albo przesłać pocztą lub kurierem. Wszystkie formularze powinny być wypełnione wg wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.
 
Poznański ZZO nagrodzony
XI edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” została rozstrzygnięta 5 lutego br. w Warszawie. W kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii” nagrodzono Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) miasta Poznania.
Pozytywnie oceniono działania podejmowane przez ZZO na rzecz bezpiecznego dla środowiska naturalnego gospodarowania odpadami, wg najlepszych standardów unijnych. Doceniono również instalację pozyskiwania biogazu składowiskowego oraz wytwarzanie z niego energii elektrycznej i cieplnej, zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Warto podkreślić, że ok. 95% wytwarzanej z biogazu energii elektrycznej wprowadza się do sieci elektroenergetycznej, która trafia do poznańskich gospodarstwach domowych.
 
Nominacja przyjęta
Profesor Andrzej Kraszewski otrzymał 1 lutego br. z rąk prezydenta nominację na stanowisko ministra środowiska. Minister jako najważniejsze kwestie wskazał handel uprawnieniami do emisji CO2, gospodarkę odpadami i wodną. Zapowiedział także zdecydowane działania w obszarze odpadów komunalnych oraz walkę z szarą strefą w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jego zdaniem przyspieszenia wymaga także realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Kraszewski zapowiedział wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska i nadanie jej uprawnień, które pozwolą skuteczniej niż dotychczas egzekwować prawo ochrony środowiska.
Doktor habilitowany inżynier Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko.
 
Zielone technologie
Trwa globalny wyścig o udział w rozwijającym się rynku zielonych technologii. Ministerstwo Środowiska zwiększa polskie szanse – wybrano pierwsze zielone technologie, które w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii otrzymają szanse na kompleksowy rozwój, a najlepsi na zagranicązną promocję.
Aż 29 z 57 zgłoszonych technologii zakwalifikowało się do kolejnego etapu. Przez pół roku będą wspierane m.in. poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia z prawa patentowego, pozyskiwania funduszy i promocji. Kwalifikując technologie do udziału w projekcie, kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. istniejącą linię produkcyjną czy fakt posiadania KRS na terenie Polski. Następnie oceniane będą także szanse rozwoju, zaplecze naukowo-techniczne, potencjał biznesowy i promocyjny.
Wśród wybranych technologii znajdują się rozwiązania reprezentujące wszystkie wyszczególnione obszary projektu: energię odnawialną, energooszczędność, rozwiązania wodno-ściekowe, wsparcie gospodarki odpadami, technologie węglowe i niskoemisyjne. Są to m.in. suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne, nowatorska technologia odzysku odpadów niebezpiecznych, a także produkcja ekologicznego paliwa.
Projekty wyłonione w drugim etapie konkursu będą promowane poprzez portal internetowy GreenEvo.gov.pl oraz katalog, który łączy prezentację najciekawszych technologii z danymi na temat polskiego rynku technologii. Jego wydanie planuje się jesienią. Projekt nie oferuje finansowania wprost, lecz ma za zadanie nauczyć, jak stale rozwijać dane rozwiązania. Akceleracji, czyli przyspieszeniu, podlegają technologie, a nie konkretne firmy.
Lista uczestników oraz nagrodzonych i wyróżnionych firm znajduje się na stronie projektu www.greenevo.gov.pl.
 
Dofinansowanie dla ekologicznych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – instytucja wdrażająca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – ogłosił nabór wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 IV priorytetu PO IiŚ – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 180004,89 zł. Została ona wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków, przeliczonej wg aktualnego kursu euro, i może się zmienić na skutek fluktuacji kursu walutowego.
Umowa o dofinansowanie podpisywana będzie na realizację projektu, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania oraz którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji w danym konkursie.
Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 8 mln zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych to 30%. Maksymalny poziom dofinansowania szacuje się na 20 mln zł. Wnioski wstępne należy składać w terminie od 8 marca do 14 kwietnia br. w kancelarii Funduszu, a wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 maja do 30 czerwca br. w kancelarii NFOŚiGW.
 
MG ulepsza regulacje energetyczne
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowe regulacje, które mają pomóc w realizacji celów wyznaczonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”.
Resort zamierza wdrożyć w ustawie o efektywności energetycznej rynkowy mechanizm wspierający działania prooszczędnościowe. Służyć temu będą tzw. białe certyfikaty, które mają stanowić potwierdzenie zrealizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne działań skutkujących oszczędnością energii. Wydawać je i umarzać będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wynikające z nich prawa majątkowe będą zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany przez Komitet Rady Ministrów. Do rozpatrzenia Komitetu przekazano również projekt ustawy dotyczący systemu ochrony odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Trwają przygotowania do założeń trzech ustaw. Ustawa o korytarzach celu publicznego ma ułatwić prowadzenie inwestycji liniowych w energetyce. Nowe przepisy unormują zasady wyodrębniania gruntów, tzw. korytarzy przesyłowych, na których zostaną zlokalizowane energetyczne urządzenia liniowe służące realizacji celu publicznego, jakim jest przesyłanie energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego oraz paliw płynnych. Natomiast ustawa o odnawialnych źródłach energii ma na celu wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE, aby docelowo umożliwić zwiększenie udziału OZE w bilansie energii finalnej Polski do 15% w 2020 r. Przedmiotem regulacji jest stworzenie niezbędnych ram prawnych określających zasady promowania energii ze źródeł odnawialnych.
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma na celu transpozycję przepisów dyrektywy 2009/28/WE. Ważnym elementem będzie zmiana sposobu obliczania Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) oraz umożliwienie przenoszenia nadwyżek dotyczących wypełnienia NCW pomiędzy podmiotami, które są zobowiązane do jego realizacji.
 
LED-owy Gdańsk
Gdańsk bierze udział w projekcie „Zwiększenie oszczędności energii poprzez przejście na oświetlenie LED w przestrzeni publicznej”. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie zastosowania technologii LED w miastach w celu zmniejszenia zużycia energii. W ramach projektu przewidziano wymianę najlepszych praktyk, seminaria, szkolenia oraz działania pilotażowe.
W Gdańsku oświetlone LED-ami zostanie przestrzeń publiczna zwiazana z kulturą i historią. Będzie to wybrany fragment instalacji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, realizowanej na Dolnym Mieście. Budżet wynosi 112 200 euro, a 85% tej kwoty stanowi unijna dotacja. Realizacja potrwa do maja 2012 r.
 

Na podstawie stron internetowych: www.pepsa.pl,
opracowała
Magdalena Lipiecka