Marek M. Sozański, Eugeniusz M. Sroczan, Andrzej Urbaniak Informacja jest tworzywem, którym zajmuje się informatyka (computer science). Pojęcie informatyki i jej zakresu zostało zdefiniowane w słynnym raporcie grupy Petera Denninga w 1989 r. Zakres ten określono jako badanie procesów algorytmicznych służących do opisu i przetwarzania informacji: ich teoria, analiza, projektowanie, efektywność, implementacja i wykorzystanie. W tym rozumieniu system informatyczny stanowi strukturę złożoną z urządzeń technicznych służących do realizacji wymienionych wyżej procesów, jak również z oprogramowania określającego sposób tej realizacji. Można w uproszczeniu przyjąć, że system informatyczny (SI) jest realizacją systemu informacyjnego obsługi procesu, wykorzystującym narzędzia informatyki. SYSTEM INFORMATYCZNY A ZADANIA EKSPLOATACYJNE Zadania eksploatacyjne najogólniej można podzielić na dwa zasadnicze zakresy: pierwszy obejmuje działania operatora procesu i dotyczy bieżącego prowadzenia procesu (użytkowanie); drugi zakres obejmuje działania okresowe takie jak przeglądy, konserwacje, opracowywanie harmonogramów pracy urządzeń, sprawozdawczość, rozliczenia oraz optymalizację procesu (obsługiwanie). Wszystkie działania eksploatacyjne wymagają dobrej informacji o eksploatowanym obiekcie (procesie). Jakość tej informacji stanowi o jakości wytwarzanego produktu oraz o wskaźnikach ekonomicznych procesu. Funkcje wynikające z zadań obsługowych obiektów realizowane były tradycyjnie w oparciu o dokumenty w rodzaju instrukcji obsługi, raportów, harmonogramów, itp. Przeniesienie tych informacji do bazy danych pozwala na bardziej efektywne ich wykorzystanie, bez konieczności uciążliwego ich poszukiwania, jak również...