Trzy przypadki i implikacje dla polskich miast i gmin Podczas gdy o ogólnych celach i zarządzaniu gospodarką odpadami decyduje się często na najwyższym szczeblu władzy (np. w Komisji Europejskiej i w rządach państw członkowskich), rozwiązania praktyczne, polegające na wdrażaniu prawa w zakresie gospodarki odpadami, pozostawia się władzom lokalnym. W świetle różnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych polityka i podejścia zastosowane w gminach są na ogół zróżnicowane. W związku z tym, w celu ułatwienia doboru technologii zagospodarowania odpadów i instrumentów polityki, odpowiednich dla warunków lokalnych, zainicjowano dwuletni projekt o akronimie HOLIWAST (Holistic Assessment of Waste Management Technologies). W projekcie HOLIWAST wybrano trzy lokalne społeczności (tab. 1) jako przypadki, reprezentujące różne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne: Turyn (Włochy), Katowice (Polska) i Tølløse (Dania). Poniżej scharakteryzowano krótko instrumenty polityki zastosowane w trzech wymienionych miastach/gminach w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Omówione są dokonania tych gmin, dotyczące wprowadzonych instrumentów polityki. Naświetlono też rysy charakterystyczne dla tych przypadków i przedstawiono zdobyte doświadczenia. Tab. 1. Charakterystyka trzech studiów przypadków, rozpatrywanych w projekcie HOLIWAST   ...