Znowelizowana Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391) zacznie obowiązywać w pełnym zakresie już 1 lipca br. W związku z tym samorządy rozpoczęły prace nad procedurami przetargowymi, dotyczącymi organizacji nowego, „rewolucyjnego” systemu.

Możliwości, co do zasady, są dwie – gmina może zdecydować się na ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych lub na wersję bardziej rozbudowaną, czyli przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W pierwszym przypadku samorząd pozostawia sobie prawo wyboru regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), do której będą trafiać zebrane odpady. Drugie rozwiązanie oznacza odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem, bez wskazywania docelowej instalacji. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, to gmina decyduje o formie przetargu, jaki zostanie przeprowadzony na jej terenie, jednakże postępowanie dotyczące wyłącznie odbioru odpadów komunalnych możliwe jest tylko w przypadku, gdy gmina dysponuje własnym RIPOK-iem (zgodnie z zapisami Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236).

Szereg nieprawidłowości

Część gmin jest już na bardzo zaawansowanym etapie realizacji „rewolucji odpadowej” i ogłosiła przetargi, jednak spotkała się z protestami, które swój finał znalazły w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). 4 stycznia br. KIO oddaliło odwołanie złożone...