Unijna inwestycja w Pyrzycach

Zakończył się przetarg obejmujący modernizację oczyszczalni ścieków w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie). Realizację zadania wartego ponad 9,3 mln zł brutto powierzono Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie prac budowlano-montażowych, instalacyjnych, elektrycznych, wykończeniowych oraz zakup wyposażenia do przepompowni, oczyszczalni ścieków i laboratorium. Modernizacji zostaną poddane obiekty pompowni
(komora krat z zastawkami, piaskownik pionowy, separator piasku, pompownia tymczasowa, pompownia główna), obiekty oczyszczalni (biooxybloki nr 1, nr 2, nr 3, zagęszczacz osadu, komora rozdziału na przewodach tłocznych), inne obiekty (laguna, trzcinowisko, budynek główny). Ponadto odnowiona zostanie infrastruktura drogowa, ogrodzenia, instalacje elektryczne oraz system automatyki kontrolno-pomiarowej. Przebudowa obiektu wchodzi w skład dużego projektu unijnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 15 mln zł, Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 5,5 mln zł. W ramach projektu na terenie Pyrzyc powstanie także kanalizacja grawitacyjna o długości 990 m oraz 770 m kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakończenia realizacji całości inwestycji to 30 listopada 2013 r.
 
Ponad 600 oczyszczalni
Do końca sierpnia 2014 r. na terenie gm. Imielno (woj. świętokrzyskie) wybudowanych zostanie 601 przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizację tego zadania powierzono firmie Przemysław Gruszka home & service z Kunowa. W ramach przedsięwzięcia powstanie 601 oczyszczalni, przeznaczonych do unieszkodliwiana ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów usługowych, zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji. Projekt zakłada instalację mechaniczno-biologicznych oczyszczalni pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wraz z drenażem rozsączającym w formie poletka drenażowego. Przedsięwzięcie warte ponad 6,6 mln zł brutto współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).
 
Czyste wody Grabowej
Blisko 1,4 mln zł brutto pochłonie przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie (woj. zachodniopomorskie). Taką cenę zaproponowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Włodzimierz Olszewski z Sławna, które w wyniku postępowania przetargowego zostało wykonawcą tego zadania. Inwestycja obejmuje remont części biologicznej oczyszczalni, tj. stawu wierzbowego o powierzchni 1200 m2 i stawu trzcinowego o powierzchni 730 m2, modernizację kraty ręcznej, przebudowę istniejącego osadnika poziomego na piaskownik z budową poletka odwadniającego, budowę osadnika Imhoffa do mechanicznego oczyszczenia ścieków oraz budowę instalacji do doczyszczania ścieków po osadniku Imhoffa. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstaną pomieszczenie socjalne dla obsługi oczyszczalni oraz nowy przelew burzowy. Dzięki realizacji inwestycji zminimalizowana zostanie ilość zanieczyszczeń wpływających do rzeki Grabowej, która jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni. Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 2 lipca 2012 r. Środki finansowe na wykonanie przedsięwzięcia pozyskano z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Gmina Malechowo jest pierwszym wnioskodawcą, który zakończył procedurę związaną z dofinansowaniem operacji z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Inwestycja została wsparta kwotą 840 000 zł.
 
Nowa oczyszczalnia
Projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Dubecznie” wkracza w kolejną fazę realizacji. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania został Zakład Remontowo-Budowlany Adam Kustra z Zamościa. Inwestycja obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeczno (gm. Hańsk, woj. lubelskie) wraz z remontem przepompowni ścieków. Projektowana oczyszczalnia o przepustowości średniej 120 m3/d będzie pracowała w oparciu o technologię złoża biologicznego zraszanego w połączeniu z osadnikiem wstępnym. Ciąg technologiczny obiektu ma składać się z sita pionowego z przepompownią ścieków, studzienki rozprężno-rozdzielczej, dwóch osadników wstępnych, dwóch złóż biologicznych pierwszego stopnia, dwóch złóż biologicznych drugiego stopnia, komory pomiarowej ilości odprowadzanych ścieków, zbiornika osadu nadmiernego, zespołu urządzeń odwadniania osadu, rezerwowego zbiornika na ścieki dowożone z odświeżaniem oraz wylotu oczyszczonych ścieków. Ponadto na terenie obiektu powstanie budynek techniczno-socjalny, droga dojazdowa i place, ogrodzenie, wiata składowa osadu wraz z magazynem, kolektor doprowadzający ścieki do oczyszczalni, kanał boczny, odprowadzalnik ścieków oczyszczonych, przyłącza oraz oświetlenie terenu. Przedsięwzięcie warte ponad 2,2 mln zł brutto współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 15 października 2012 r.
Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych
 
Opracowanie: Martyna Matuszczak

 

Prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Malechowie
J. Palenik
Prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Malechowie J. Palenik
Oczyszczalnia ścieków w Pyrzycach przed modernizacją
A. Wilczek
Oczyszczalnia ścieków w Pyrzycach przed modernizacją A. Wilczek