Na powstanie „Przeglądu Komunalnego” 25 lat temu należy spojrzeć w kontekście szerokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych realnie zachodzących w tym okresie w naszym kraju.

Pomysł Wojciecha Dutki – działacza samorządowego przełomu lat 80 i 90. XX w. oraz założyciela firmy ABRYS – wydawania czasopisma poświęconego szeroko rozumianej ochronie środowiska i gospodarce komunalnej i przeznaczonego głównie dla działaczy oraz pracowników samorządu terytorialnego kształtował się w warunkach tworzenia zupełnie nowej rzeczywistości rynkowej. Dwadzieścia pięć lat temu następowała też reorganizacja samej ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, która w tamtym okresie praktycznie nie istniała.

Ochrona środowiska a przeobrażenia ustrojowe

„Przegląd Komunalny” powstał na początku okresu podstawowych systemowych przeobrażeń ustrojowych zmierzających w kierunku ustroju demokratycznego oraz budowy gospodarki rynkowej w miejsce dotychczasowego systemu nakazowo-rozdzielczego. Zachodzące zmiany miały także wpływ na politykę ochrony środowiska, która w latach 80. XX w. była jednym z obszarów konfrontacji między władzą a opozycją1. Ranga tej problematyki okazała się na tyle wysoka, że ochrona środowiska stała się przedmiotem rozmów „okrągłego stołu”. Określono wtedy m.in. podstawowe cele przyszłej polityki ochrony środowiska w kraju, nazywanej „ekopolityką”. Zakładano, że jej realizacja powinna uwzględniać m.in. wkomponowanie celów ekologicznych w system celów społecznych i gospodarczych oraz przestrzennego zagospodarowania kraju i restrukturyzację gospodarki narodowej w kierunku przyspieszonego rozwoju...