Proces aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO) dobiega końca. Analiza stosowanych w poszczególnych województwach praktyk mogłaby wskazać na niejednolite podejście do tego tematu. Tymczasem ranga WPGO wydaje się stale rosnąć, zwłaszcza w świetle doniesień na temat możliwości rezygnacji z obowiązku sporządzania planów niższego szczebla oraz ustanowienia WPGO jako aktów prawa miejscowego. Tym bardziej więc warto dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami nabytymi podczas aktualizowania WPGO. Województwo opolskie, choć najmniejsze w kraju, może poszczycić się specyficznym podejściem do tego zagadnienia, które warte jest popularyzacji. Metodyka i analiza W celu przeprowadzenia prac nad aktualizacją WPGO Zarząd Województwa Opolskiego w drodze przetargu wyłonił konsorcjum dwóch firm z branży gospodarki odpadami, z których jedna specjalizuje się w zarządzaniu ochroną środowiska, a druga w technicznych aspektach zagospodarowania odpadów. Zlecenie prac obejmowało opracowanie projektu aktualizacji WPGO i prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Punktem wyjścia do prac nad aktualizacją była konstatacja, iż dotychczas obowiązujący WPGO nie został zrealizowany w zadowalającym stopniu. Nie zostały powołane międzygminne struktury zarządzające regionalnymi systemami zagospodarowania odpadów komunalnych, a istniejący system nadal nie zapewnia możliwości faktycznego osiągnięcia celów wynikających z dyrektyw odpadowych i Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO). Prace analityczne nad WPGO były wielowątkowe. Już na samym wstępie problematyczne okazało się ustalenie ilości wytwarzanych,...