W myśl dyrektywy 2009/28/WE najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w stosowanych przepisach i normach prawa Budowlanego wymóg stosowania minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych.
Obowiązek dotyczyć ma nowych budynków oraz tych poddawanych generalnemu remontowi. Obok poprawy efektywności energetycznej zadanie to ma zagwarantować, że cele
klimatyczne i energetyczne będą osiągane najmniejszym kosztem. Poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów można sprawić, iż budynki publiczne staną się przykładami do naśladowania dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych w zakresie wykorzystania w konsumpcji energii z OZE, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.
 
PIGEO, uczestnik projektu RES-Hospitals
Celem rozpoczętego projektu pt. „W kierunku zerowęglowych szpitali przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (RES-Hospitals)” jest promocja wykorzystania energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali. W projekcie uczestniczą m in. PIGEO (Polska), Optimat (Wielka Brytania), Basque Foundation for Health Innovation and Research (Hiszpania), European Centre for Health Assets and Architecture i Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (Holandia) oraz Italian Society for Healthcare Engineering and Architecture (Włochy). Koordynatorem projektu jest Local Health Agency z Włoch. Projekt współfinansowany będzie ze środków Programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).
Wzrost udziału energii z OZE wpłynąć ma na znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, spowodowanej nieefektywnym gospodarowaniem energią. Docelową grupą odbiorców projektu są zarządcy budynków użyteczności publicznej. W pierwszej fazie projektu działania ukierunkowane będą na szpitale. Chodzi o dostarczenie właścicielom i zarządcom europejskich szpitali niezbędnych narzędzi do podejmowania świadomych i szybkich decyzji, co pozwoli na przyspieszenie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii i przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w okresie do 2020 r. Umożliwi to także zwiększenie wkładu w osiągnięcie celu UE (określonego dyrektywą 2009/28/WE) w zakresie wykorzystania OZE do 2020 r. przez sektor budownictwa publicznego.
W ramach RES-Hospitals zrealizowane zostaną projekty pilotażowe prowadzone w co najmniej jednym szpitalu w ośmiu europejskich krajach. Przeanalizowane zostanie ich zapotrzebowanie na energię oraz wskazane będą najlepsze i najtańsze rozwiązania wykorzystujące instalacje OZE, ze szczególnym nastawieniem na minimalizację kosztów eksploatacji. Analiza pozwoli określić bariery techniczne oraz w dalszej kolejności sposoby ich eliminacji. Dla wytypowanych projektów pilotażowych przeprowadzone zostaną studia wykonalności, definiujące kierunki i techniczne możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem ciepła oraz energii elektrycznej pochodzących ze źródeł odnawialnych. Powstaną modele wdrożenia pilotażowych projektów OZE na przykładach wybranych szpitali, także w Polsce.
RES-Hospitals pozwoli na stworzenie „Przewodnika inwestowania w odnawialne źródła energii w szpitalach”, który będzie dystrybuowany wśród decydentów władz rządowych i samorządowych, ale przede wszystkim trafi do architektów i zarządców budynków publicznych oraz przemysłowych. Realizacja RES-Hospitals pozwoli ponadto określić plany działań w ramach inwestycji wykorzystujących OZE w szpitalach i innych budynkach publicznych. Aktywne upowszechnianie i lobbing organizacji realizujących projekt współfinansowany z IEE pozwoli na zachęcenie innych europejskich podmiotów politycznych do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do propagowania inwestycji wykorzystujących odnawialne zasoby do wytwarzania energii. Ocenia się, że w efekcie swoistej dyfuzji, projekt może skutkować inwestycjami w OZE w ok. 1000 szpitalach w UE. W Polsce istnieje ok. 1000 szpitali, a 70% to placówki publiczne. Zapewnia to znaczne możliwości inwestycyjne, które niewątpliwe pomogą w osiąganiu wspólnotowych celów pakietu klimatyczno-eneregetycznego.
 
Co w Krajowym Planie Działań?
Rząd, przyjmując 7 grudnia Krajowy Plan Działań (KPD), wynikający z dyrektywy 2009/28/WE, winien określić działania w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jednakże zapis w KPD, że w 2020 r. udział energii z OZE w budynkach publicznych osiągnie 15%, a w budynków mieszkalnych, 16% i obiektach przemysłowych oraz handlowych – 14%, nie jest zbyt ambitny. Rząd powinien dawać przykład, wyznaczając wyższe cele podlegającym mu placówkom.
Krajowy Plan Działań wskazuje jedynie, że największy udział energii OZE w budynkach publicznych wiąże się z wykorzystaniem energii geotermalnej oraz określa działania, które mogą poprawić statystykę udziału OZE. Jednakże, wg szacunków, Polska osiągnie w 2020 r. porównywalne udziały OZE w budynkach wszystkich rodzajów.
PIGEO zabiega, aby w przepisach wdrażających dyrektywę 2009/28/WE ujęto znacznie większe obowiązki udziałów OZE w nowych i modernizowanych budynkach, ze szczególnym naciskiem na budynki publiczne. Ważna jest efektywność energetyczna. Dane wskazują, że w obiektach publicznych w Polsce poziom zużycia energii jest wyższy niż w całej UE, co jest szczególnie widoczne po porównaniu do budownictwa mieszkaniowego szkół, szpitali oraz urzędów.
Przyczynę tego w głównej mierze stanowi nieefektywne ogrzewanie i niski poziom izolacji w istniejących budynkach. Ze względu na fakt, iż PIGEO jest ważnym partnerem dla polskiego rządu w kontekście konsultacji aktów prawnych i dokumentów strategicznych dla sektora, jak również posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami OZE, Izba zabiega o podejmowanie zakrojonych na szeroką skalę kampanii, promujących OZE także w budynkach. Niewątpliwie projekt RES-Hospitals odegra znaczącą rolę w propagowaniu wykorzystania OZE i stosowania instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i innych urządzeń.
 Justyna Paszkiewicz, PIGEO