Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zaliczane są do podmiotów funkcjonujących w sferze użyteczności publicznej. Samo pojęcie „użyteczność publiczna” nie jest jednak jednoznacznie zdefiniowane.

Zwraca się uwagę na to, że w kwestii określenia, czym jest „użyteczność publiczna”, chodzi o zaspokajanie pewnych zbiorowych potrzeb poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. W tym kontekście nie może być wątpliwości, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne takie właśnie usługi świadczy.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb o charakterze użyteczności publicznej istotowo przynależy do gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. W naturalny więc sposób ta właśnie jednostka samorządu terytorialnego sprawować winna kontrolę i nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Zwrócić należy uwagę, iż zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są zadaniami własnymi gminy, co wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z tych też względów naturalny wydaje się nadzór i kontrola, jakie gmina nad takim przedsiębiorstwem może i powinna sprawować. Tymczasem Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków całkowicie zmieniła dotychczasowe rozwiązania, wprowadzając nowy model nadzoru i kontroli nad przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Od 1 stycznia 2018 r. nadzór i kontrolę sprawuje nowo powstały podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Należy wskazać, iż ustawodawca nazywa Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”...