Na odpady zmieszane czy na zbierane u źródła ? W Polsce na przełomie lat 2000/2005 nastąpił potężny przełom w sektorze gospodarki odpadowej, który został niejako wymuszony transpozycją przepisów unijnych do prawodawstwa polskiego. Dyrektywy unijne wyznaczyły nowy kierunek dla stworzenia bardziej racjonalnego systemu gospodarki odpadami. Ich celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów oraz podczas i po zakończeniu ich użytkowania. Ponadto dyrektywy narzuciły obowiązek zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu oraz zagwarantowanie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstawaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. Kluczowym elementem strategii gospodarowania odpadami, określonym w Dyrektywie Ramowej 75/442/EWG, jest hierarchia postępowania z odpadami. Przez szereg lat była ona wyłącznie przedmiotem prelekcji i wykładów, dziś jednak stała się faktem, który zaczyna przynosić określone efekty ekologiczne. Nie mniej hierarchia postępowania z odpadami w Polsce różni się nieco od modelu UE. Podczas gdy w Polsce najbardziej popularną metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie, w pozostałych krajach UE rozpropagowane są metody zapobiegania oraz ponownego użycia odpadów (rys. 1). Cel recykling Zakłady segregacji odpadów, które zaczęły powstawać w Polsce, nastawiły się na recykling „recykling”. Oznacza to,...