Z Marzeną Wodzińską, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, rozmawia Magdalena Lipiecka.

Podczas grudniowej sesji radni województwa wielkopolskiego przyjęli uchwały, które zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania w piecach paliw stałych najgorszej jakości. Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone?

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18 grudnia 2017 r. przyjął trzy uchwały – dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego. Zakładają one wprowadzenie od 1 maja br. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy, np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja br. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliw, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego ani możliwości jego zamontowania. Zgodnie z uchwałami, kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w dwóch etapach. Pierwszy, w przypadku kotłów bezklasowych (tzw. kopciuchów), do 1 stycznia 2024 r., natomiast drugi, w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, do 1 stycznia 2028 r. Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki,...