Dlaczego zainteresowała Państwa inicjatywa JEREMIE?

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zainteresował się inicjatywą JEREMIE z uwagi na możliwość rozwinięcia działalności poręczeniowej pod kątem dotarcia do większej liczby MŚP w Wielkopolsce. Reporęczenie w ramach inicjatywy JEREMIE dawało również możliwość
obniżenia opłat prowizyjnych za pojedyncze poręczenie, co mogło przełożyć się na przyciągnięcie szerszego kręgu przedsiębiorców, dla których standardowa cena za uzyskanie poręczenia

była zbyt wysoka. Kampania reklamowa towarzysząca początkom inicjatywy JEREMIE w województwie
wielkopolskim podniosła świadomość i wiedzę przedsiębiorców na temat poręczeń, kredytów i pożyczek, które wcześniej były produktem mało rozpoznawalnym wśród MŚP.

Od kiedy FRIPWW S.A. zaczął pełnić funkcję pośrednika finansowego JEREMIE?

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. pełni funkcję pośrednika finansowego od 2.08.2010 r. Właśnie wtedy została podpisana pierwsza umowa operacyjna między naszym Funduszem a Menadżerem Funduszu Powierniczego na reporęczenie o wartości 30 000 000 zł.

Jakie zalety niesie ze sobą JEREMIE?

Największą zaletą inicjatywy JEREMIE jest ułatwienie dostęp MŚP do finansowania zwrotnego, pomoc w rozwinięciu działalności zarówno firmom istniejącym od wielu lat na rynku wielkopolskim jak i dopiero rozwijającym skrzydła, zwiększenie obrotów, poprawę wyników finansowych oraz zdobycie nowych klientów. Inicjatywa JEREMIE wpływa również na ogólną poprawę wizerunku województwa wielkopolskiego jako gospodarnego i przyjaznego przedsiębiorcom.

Jak ocenia Pan inicjatywę JEREMIE? Czy może ona spowodować jakieś pozytywne zmiany na rynku?

Inicjatywa JEREMIE to projekt, który bardzo dobrze wpasował się w rynek, jest szeroko rozpoznawalny. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa S.A. realizuje inicjatywę JEREMIE już od 4 lat. Z własnej perspektywy możemy zauważyć, że liczba MŚP korzystających z finansowania zwrotnego
w tym okresie gwałtownie wzrosła. Przedsiębiorcy chętnie sięgają po nowe instrumenty finansowe umożliwiające wzmocnienie pozycji na rynku poprzez
realizację przedsięwzięć rozwojowych. Również instytucje finansowe, banki, ect. chętniej informują klientów o możliwości skorzystania z poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE z uwagi na brak konieczności zabezpieczenia zobowiązania swoim majątkiem.

O agencji
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Działalność ARR S.A. w Koninie obejmuje:
- realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, finansowanych głównie ze środków UE,
- realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz udzielanie dotacji,
- doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
- pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
- organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
- współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
- współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości, promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw zagranicą,
- wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.
W okresie niespełna dwudziestoletniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym. Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.
Źródło: www.arrkonin.org.pl