Kiedy Państwo zostali pośrednikiem finansowym w ramach JEREMIE?
Na podstawie umowy zawartej 3.11.2010 r. z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu pomagaliśmy przedsiębiorcom w przygotowaniu dokumentów do wniosku o pożyczkę w ramach JEREMIE. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiliśmy w sierpniu 2011 r. uruchomić własny Lokalny Funduszu Pożyczkowy, dedykując go przedsiębiorcom z subregionu konińskiego. Kwota pożyczki oscylowała pomiędzy 10 000

zł,a 30 000 zł. Ostatecznie wsparliśmy 12 przedsiębiorców. Ta sytuacja przyczyniła się do podjęcia decyzji o przystąpieniu do konkursu na wybór  pośredników finansowych w ramach pożyczki globalnej w inicjatywie JEREMIE.W czerwcu 2012 r. podpisaliśmy naszą pierwszą umowę z Menadżerem Funduszu Powierniczego, przeznaczając kolejne własne środki w wysokości ponad 330 tys. zł i otrzymując 3 mln zł z pożyczki globalnej z Funduszu Powierniczego. Kwota pożyczek oferowanych przedsiębiorcom w ramach JEREMIE wyniosła od 10 000 zł do 150 000 zł. Kontynuowaliśmy współprace 
z WARP, gdyż znaczna część przedsiębiorców potrzebowała finansowania na kwoty wyższe niż 150 tys. zł. W ciągu 18 miesięcy od uruchomienia pierwszej umowy z BGK udzieliliśmy 53 pożyczki na łączną kwotę ok. 3,35 mln. zł. Tym samym, wykorzystawszy w całości udostępnione nam środki, przystąpiliśmy do kolejnego konkursu ogłoszonego w kwietniu 2014 r. Podpisaliśmy nową umowę na łączną kwotę 11,3 mln. zł, w tym udział środków JEREMIE to 10 mln. zł oraz ARR SA w Koninie 1,3 mln. zł. W ramach tej umowy kwota pożyczki oscyluje pomiędzy 10 000 zł a 500 000 zł.

Dlaczego uznali Państwo Inicjatywę JEREMIE za interesującą?
Widzieliśmy, jak duże zainteresowanie inicjatywą wykazują przedsiębiorcy z subregionu konińskiego, jak i z całej Wielkopolski. Oferta pożyczek JEREMIE była i jest korzystną formą wspierania przedsiębiorczości. Dzięki niższemu oprocentowaniu od kredytów bankowych była zdecydowanie tańsza, a dzięki temu, bardziej atrakcyjna dla MŚP. To także bardzo interesujący produkt Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie jako instytucji otoczenia biznesu.

Jakie produkty i na jaką kwotę Państwo oferujecie?                                                                                                                                          Aktualna oferta to pożyczki dla startup-ów, które mogą wynieść od 10 000 zł do 300 000 zł. W tym przypadku wymagany wkład własny to 10% wartości całej inwestycji. Okres spłaty wynosi 5 lat. Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania półrocznej karencji w spłacie kapitału. Natomiast pożyczka STANDARD, kierowana do firm działających ponad 24 miesiące może sięgać kwoty 500 000 zł. W takim przypadku wymagamy wkładu własnego w wysokości 15% wartości całej inwestycji. Okres spłaty pożyczki również wynosi 5 lat. Oczywiście oba produkty są oprocentowane na poziomie 2% w skali roku.

Czy dzięki JEREMIE może coś się zmienić na rynku wielkopolskim?
Inicjatywa jest uzupełnieniem oferty dotacyjnej. Ponadto pozwala na rozwój istniejących przedsiębiorstw, powstanie nowych i przeciwdziałanie bezrobociu. Mamy wiele przykładów świadczących o modernizacji firm i obiektów, które poprawiają też estetykę naszego otoczenia. 

Jak ogólnie Państwo oceniacie inicjatywę JEREMIE?
Jest to bardzo atrakcyjna oferta wspierająca przedsiębiorczość i alternatywna w stosunku do oferty bankowej. Wprowadzenie JEREMIE było jedną z najlepszych decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

O Funduszu
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. został powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia
29 grudnia 2001 roku. Jego początkowy kapitał wynosił 3 000 000 zł, a jedynym akcjonariuszem spółki było województwo wielkopolskie. Na dzień
dzisiejszy kapitał FRIPWW S.A. wynosi 13 350 000 zł. Jest jednym z największych pod względem wielkości kapitału funduszem poręczeniowym w Polsce. Fundusz należy do sieci regionalnych funduszy poręczeniowych, działających na terenie większości województw w kraju. Dysponują one wielomilionowymi kapitałami, co umożliwia im realizację zadań na rzecz ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego. Misją Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest rozwój i promowanie województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez działania nie nastawione na maksymalizację zysku. Głównym zadaniem spółki jest świadczenie pomocy MŚP działającym na obszarze województwa wielkopolskiego w postaci udzielania poręczeń, pożyczek i kredytów, organizowanie kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa, w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu. Do pozostałych zadań należy prowadzenie działań informacyjno- reklamowych dotyczących uwarunkowań gospodarczych województwa we wszystkich środkach masowego przekazu, organizowanie imprez informacyjnych o gospodarce województwa i uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne podmioty.
Źródło: www.fripww.pl