Dlaczego zainteresowali się Państwo inicjatywą JEREMIE?
W Polsce brakowało instrumentów o charakterze gwarancyjnym. Jeremie częściowo wypełniła istniejącą lukę. Fundusz, udzielając poręczenia, przejmuje na siebie część ryzyka związanego z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność jest dzielona proporcjonalnie
pomiędzy bank, przedsiębiorcę i PFPK. W związku z tym idealnym rozwiązaniem była sytuacja, w której pojawił się podmiot – w tym przypadku był
to

projekt o JEREMIE – który przejął część ryzyka ponoszonego przez Fundusz. W ramach JEREMIE Fundusz otrzymuje reporęczenia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, który będąc operatorem projektu, udziela reporęczeń ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Ma to dla nas ogromne znaczenie i powoduje, że nie musimy obciążać przedsiębiorcy nadmiernymi kosztami związanymi z udzieleniem zabezpieczenia. Prowizja pobierana przez Fundusz zawiera w sobie element opłaty za ponoszone przez PFPK ryzyko poręczeniowe. Im bardziej ryzykowne przedsięwzięcie, im dłuższy okres kredytowania, im gorsza kondycja przedsiębiorstwa, tym wyższa prowizja. W przypadku reporęczeń ze środków JEREMIE w wysokości 80% udzielonego
poręczenia, Fundusz w wysokości pobieranej prowizji nie musi uwzględniać całości ryzyka poręczeniowego. W związku z tym prowizja mogła zostać obniżona do stałej stawki w wysokości 100 zł, niezależnej od okresu spłaty zobowiązania oraz typu przedsiębiorstwa.

Kiedy zostaliście Państwo pośrednikiem finansowym?

Do inicjatywy JEREMIE dołączyliśmy we wrześniu 2010 r., natomiast poręczeń w ramach projektu udzielamy od listopada 2010 r., gdyż przygotowanie niezbędnych procedur i budowa aplikacji do składania wniosków trwały ok. dwóch miesięcy. Chcieliśmy postępować profesjonalnie, by maksymalnie odciążyć zarówno pracowników banków, przez ręce których przechodzą wnioski poręczeniowe, jak i przedsiębiorców. Dzięki zastosowanym przez nas
udogodnieniom i przyjaznym dla przedsiębiorcy procedurom, uzyskanie poręczenia w ramach JEREMIE stało się łatwe, dzięki czemu jest to zabezpieczenie z którego przedsiębiorcy chętnie korzystają. 

Jakie produkty Państwo oferują w ramach JEREMIE?
W ramach JEREMIE PFPK udziela poręczeń za kredyty i pożyczki bankowe oraz za transakcje leasingowe. Poręczenia udzielane są w oparciu o umowy o współpracy zawarte z instytucjami finansującymi (bankami, firmami leasingowymi). Maksymalna kwota udzielonego jednorazowo poręczenia wynosi 650 tys. zł a okres jego trwania może wynosić nawet 60 miesięcy. Koszt poręczenia udzielonego w ramach inicjatywy to 100 zł. Dodam, że zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się również poręczenia w niższych kwotach i zawierane na krótszy okres.

W jaki sposób udzielacie Państwo poręczenia?
W przypadku konieczności zabezpieczenia procedowanego kredytu poręczeniem PFPK, klient, bądź upoważniony przez niego pracownik banku telefonicznie lub mailowo mogą sprawdzić możliwość udzielenia poręczenia oraz wstępnie określić zgodność warunków finansowania z procedurą kwalifikowania wniosków do JEREMIE. W trakcie rozmowy z przedsiębiorcą doradca bankowy składa wniosek o poręczenie za pośrednictwem strony
internetowej PFPK, podając podstawowe dane dotyczące wymaganego poręczenia. Na podstawie złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na przekazanie PFPK dokumentacji złożonej do banku wraz z wnioskiem kredytowym bank przekazuje Funduszowi kopie posiadanych dokumentów, niezbędnych do analizy ryzyka poręczeniowego. W ten sposób unikamy obciążania przedsiębiorcy ponownym gromadzeniem i dostarczaniem dokumentacji – tym razem na potrzeby Funduszu. Już po 15 minutach od złożenia wniosku elektronicznego jesteśmy w stanie określić wstępną decyzję poręczeniową. W przypadku każdego poręczenia wstępnie zakwalifikowanego do inicjatywy JEREMIE konieczne pozostaje jeszcze sprawdzenie, czy w danym przypadku nie występuje nakładanie się finansowania, czy przedsiębiorca nie został wpisany do baz KRD BIG S.A.
jako klient niesolidny, oraz ustalenie łącznego zaangażowania PFPK w aktywne poręczenia udzielone za danego przedsiębiorcę. Pozostaje już tylko potwierdzenie wstępnej decyzji, ustalenie planowanego terminu podpisania umowy kredytowej i przygotowanie umowy o udzielenie poręczenia,
która zazwyczaj podpisywana jest wraz z umową kredytową. Tak wygląda procedura w przypadku, kiedy łączne zaangażowanie PFPK w poręczenia za danego przedsiębiorcę nie przekracza 200 tys. zł. W przypadku wyższych kwot poręczenia zmienia się tylko czas uzyskania wstępnej decyzji poręczeniowej.

JEREMIE pozytywnie wpływa na rynek?
Na pewno! JEREMIE od samego początku wprowadził pozytywne zmiany na rynku finansowym. Banki chętniej nawiązują współpracę z  przedsiębiorcami. Wydaje mi się, że również rząd wziął pod uwagę popularność inicjatywy, gdyż w nawiązaniu do drugiego expose premiera Donalda
Tuska utworzono portfelową linię gwarancyjną de minimis. Sądzę, że podjęto taką decyzję, zauważając sukces JEREMIE.