Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwalona przez sejm pod koniec 2017 roku wprowadza niezwykle istotne zmiany w procedurze zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dotychczasowa procedura wynikała z przepisów ustawy sektorowej oraz ustawy o samorządzie gminnym (w zakresie aspektów proceduralnych związanych z funkcjonowaniem rady gminy), uzupełnionej przepisami statutu danej jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany, jakie następują na skutek uchwalenia ustawy nowelizującej, dotyczą nie tylko zakresu taryf (np. określanie taryfy na okres 3 lat) czy organu właściwego do jej zatwierdzenia (w miejsce rady gminy/rady miasta kompetencje te przyznano organowi regulacyjnemu, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Zmiany te dotyczą także procedury, w oparciu o którą prowadzone będzie postępowanie dotyczące zatwierdzenia taryfy. Ustawodawca jednoznacznie zadecydował w tym zakresie, iż do postępowania przed organem regulacyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Przepisy te stosowane będą wprost, bez żadnych modyfikacji wynikających z ustawy sektorowej. Rodzi to bardzo istotne konsekwencje po stronie organu regulacyjnego. Podkreślić bowiem należy, iż procedura administracyjna ma na celu m.in. ochronę stron postępowania – w tym przedsiębiorstw wod-kan – w relacjach z organami władzy...