Administracyjna kara pieniężna jest ważnym czynnikiem mobilizującym przedsiębiorców do dbania o nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości emisji. Nie jest to jednak tylko sankcja sama w sobie. Ma to być element wdrażania postępu technicznego w zakładach przemysłowych. Zamiana kary pieniężnej na działania proekologiczne jest ważnym mechanizmem dbałości o jakość środowiska.

Odraczanie kary

Odroczenie płatności administracyjnej kary pieniężnej może nastąpić na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli terminowo realizuje on przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn przekraczania lub naruszenia warunków określonych w pozwoleniu na korzystanie ze środowiska w okresie nie dłuższym niż pięć lat od dnia złożenia wniosku. Innym powodem występowania o odroczenie kary jest realizacja przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn powodujących ponoszenie kar, a jest ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zostało określone na podstawie ustawy Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1121) i będzie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 r. Dodatkowym warunkiem umożliwiającym odroczenie kary jest złożenie wniosku o odroczenie płatności kary do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed upływem terminu, w którym powinna być ona uiszczona. We wniosku należy podać informację o wysokości kary, o której odroczenie ubiega się przedsiębiorca, opis realizowanego przedsięwzięcia oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż sześć miesięcy. Wnioskować można o odroczenie...