W ustawie o odpadach zostały zawarte upoważnienia dla ministrów do wydawania rozporządzeń regulujących szczegółowo wybrane zagadnienia. Do najważniejszych z nich należy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU Nr 112, poz. 1206), które zostało wydane jako pierwsze i do którego odwołują się inne rozporządzenia. Rozporządzenie to transponuje do polskiego prawa wymagania zawarte w decyzji Komisji Europejskiej 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. Wspomniana decyzja zastąpiła wcześniejszą decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z dyrektywą Rady Europejskiej 75/442/EWG w sprawie odpadów (art. 1 pkt a) oraz decyzję Rady 94/904/WE, ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (art. 1 ust. 4), znowelizowaną decyzjami Komisji 2001/118/WE, 2001/119/WE i 2001/573/WE (tekst pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p. 3). Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów weszło w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia. Katalog odpadów – wiele zmian Katalog dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup, które zostały oznaczone dwucyfrowymi kodami (np. 10 - odpady z procesów termicznych). W poszczególnych grupach następuje podział odpadów na podgrupy (kody czterocyfrowe np....