Zmiany te dotyczą m.in. postępowania odwoławczego związanego z możliwością zakwestionowania przez stronę niekorzystnej dla niej decyzji organu I instancji w toku postępowania administracyjnego. Istotną nowością jest także wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) przepisów dotyczących nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.

Zmiany w odwołaniach

Pierwszą ze zmian odnoszących się do postępowania odwoławczego jest stworzenie stronom możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zgodnie z nowo dodanym art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regulacja ta pozwala na zdecydowanie szybsze niż dotychczas uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej, co może pozwolić na jej szybszą realizację lub szybsze przedłożenie innemu organowi, któremu jest niezbędna do wydania kolejnej decyzji administracyjnej.

Należy przy tym podkreślić, iż zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania możliwe jest wyłącznie w określonym okresie – od doręczenia stronie decyzji do upływu terminu na wniesienie odwołania. Tym samym oświadczenie nie może zostać złożone ani wcześniej (np. przed wydaniem decyzji), ani później. Strona może złożyć je osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być w tym...