Od 22 grudnia 2009 r. obowiązuje nowa, uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 206, poz. 1591). Oczywiście, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowelizacja wprowadziła nowe rozwiązanie, polegające na możliwości zastrzeżenia przez zamawiającego w ogłoszeniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie rozwiązanie ma wyrównać szansę wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne w celu integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Nawiązując z kolei do art. 45 ust. 2 lit. c i d oraz tezy 43 preambuły dyrektywy 2004/18/WE, nowela poszerzyła katalog przestępstw wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, za które wyklucza się wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o przestępstwa przeciwko środowisku. Odnosi się to do wykonawców będących osobami fizycznymi, spółkami osobowymi prawa handlowego oraz osobami prawnymi, którzy albo których wspólnicy, partnerzy, członkowie zarządu, komplementariusze bądź urzędujący członkowie organu zarządzającego zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko środowisku.   Warunki udziału...