Podstawową zaletą toreb wytworzonych z polimerów biodegradowalnych jest możliwość ich zbierania po zużyciu razem z odpadami organicznymi, a następnie poddanie procesowi recyklingu organicznego w instalacjach przemysłowych (kompostowniach lub instalacjach do biometanizacji). Kompostowanie oznacza tlenową obróbkę odpadów opakowaniowych ulegających rozkładowi biologicznemu (biodegradacji), prowadzoną w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, które czerpią energię z przekształcenia węgla w ditlenek węgla. W wyniku tego procesu uzyskuje się materię organiczną – kompost. W warunkach beztlenowych oprócz kompostu wytwarzany jest metan, który wykorzystuje się jako źródło energii. Dlatego z ekologicznego punktu widzenia torby takie stanowią alternatywę dla produktów polietylenowych. Kompostowanie odpadów organicznych jest całkowicie akceptowane z uwagi na wymagania ochrony środowiska. Opiera się na naturalnych procesach biochemicznych, zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych warunkach przemysłowych, dzięki zapewnieniu optymalnego środowiska do przebiegu procesów oraz możliwości sterowania tymi procesami. Jak podkreśla wielu specjalistów, systemy zbierania toreb kompostowanych są tańsze niż metody recyklingu materiałowego toreb polietylenowych. Potwierdzenie kompostowalności Torby handlowe przewidziane do przetworzenia w procesach biologicznych muszą podlegać badaniom, które potwierdzą spełnienie wymagań związanych z przydatnością do kompostowania. Z uwagi na złożoność procedur związanych z oceną biodegradowalności, a następnie wykorzystania w procesie kompostowania, w Unii Europejskiej wprowadzono systemy certyfikacji w oparciu o wymagania normy EN-13432:20001 (jedna z norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/62/EC dotyczącą opakowań i...