Po pierwsze, sprawa dotyczy rozszerzenia katalogu możliwości nieodpłatnego przekazania nieruchomości JST lub związkowi JST, potrzebnych do realizacji obiektów infrastruktury technicznej lub społecznej, przeznaczonych na inne cele publiczne niż wymienione w projekcie ustawy. Obecne ograniczenie tego zakresu do pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz zieleni publicznej wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania zmniejsza możliwości wykorzystania zasobów Krajowego Zasobu Nieruchomości do budowy obiektów z dziedziny pieczy zastępczej, bezpieczeństwa publicznego czy też informatyzacji. Po drugie, Zarząd ZMP proponuje korektę przepisów dotyczących terminu przekazywania przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu wykazów nieruchomości – z 31 stycznia każdego roku na 31 marca każdego roku (http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/449/Stanowisko_ZMP_Krajowy_Zas_b_Nieruchomo_ci_z_poprawk_.doc).

Samorządowcy z miast z zadowoleniem przyjęli natomiast wycofanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który wcześniej negatywnie ocenili, podtrzymując postulat konieczności zwiększenia wsparcia przeznaczanego na drogi lokalne (http://www.miasta.pl/aktualnosci/zarzad-zmp-o-funduszu-drog-samorzadowych). – Wsparcie dla dróg lokalnych jest bardzo pożądane, ale ten konkretny pomysł spotkał się z naszą krytyczną opinią, gdyż przy wysokim koszcie społecznym wielkość tego finansowania byłaby niezauważalna po stronie samorządów – mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku. Obecnie dobrze działa „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, nie należy więc go niszczyć. – Warto też zastanowić się nad nowym źródłem finansowania dróg...