Koronawirus a kłopoty branży odpadowej

Aktualne problemy branży gospodarki odpadami komunalnymi to temat webinarium, które odbyło się 11 maja br. Organizatorami spotkania były Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Rada RIPOK we współpracy ze Stowarzyszeniem „Polski Recykling” i redakcją „Przeglądu Komunalnego”.

Spotkanie poprowadził Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw firmy Abrys. Jako pierwszy głos zajął Tomasz Uciński (KIGO, PGK Koszalin), który przedstawił obecną sytuację przedsiębiorców komunalnych odpowiedzialnych za odbiór i unieszkodliwianie odpadów. – Czasy dla sektora gospodarki odpadami są trudne. Obok koronawirusa istnieje szereg innych problemów, z którymi branża musi sobie radzić – powiedział. Wśród najważniejszych wymienił potrzebę wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta, osiągnięcie niezbędnych poziomów odzysku czy wdrożenie odpowiedniego sposobu postępowania ze skażonymi wirusem odpadami (w tym celu warto wykorzystać moce techniczne krajowych spalarni). Problemy są też z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, czyli m.in. z właściwym zabezpieczeniem pracowników (maski, środki dezynfekcyjne itd.), dyscypliną i wydatkowanymi pieniędzmi na ten cel. Osobną sprawą jest postępowanie z odpadami. Decyzje administracyjne powinny być skorelowane z decyzjami wojewody, tak aby to, co zarządzi wojewoda, było spójne z decyzjami marszałka odnośnie do sposobu postępowania z odpadami na instalacjach komunalnych. – Jest zatem dużo do zrobienia, a brakuje środków finansowych na ten cel. Kolejne miesiące będą więc czasem analiz m.in. na...