Prezydent RP zatwierdził 20 stycznia br. zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Będą one miały wielkie znaczenie dla rozwoju rynku biomasowego.
Przede wszystkim zmieniona została definicja paliwa gazowego. Obecnie obejmuje ona również biogaz rolniczy, niezależnie od jego przeznaczenia. W art. 20a napisano, że biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych,
produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej. W związku z przyjęciem definicji biogazu rolniczego przewiduje się wprowadzenie nowego rodzaju świadectwa.
Potwierdzeniem wytworzenia oraz wprowadzenia biogazu rolniczego do gazowej sieci dystrybucyjnej będzie świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego. Zamiarem ustawodawcy jest stworzenie dodatkowego mechanizmu finansowego, który umożliwi jak najbardziej efektywne energetycznie wykorzystanie potencjału surowcowego biogazu. W lokalizacjach, gdzie nie ma możliwości włączenia biogazowni do sieci energetycznej, a jest możliwość włączenia w sieć gazową lub wybudowanie lokalnej sieci gazowej, będzie można wykorzystać świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania z niego energii elektrycznej będzie podlegać wpisowi do rejestru przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Organem prowadzącym ma być prezes Agencji Rynku Rolnego. Ważna zmiana dotyczy również źródeł biomasowych wytwarzających energię w kogeneracji. Wprowadzony został przepis pozwalający na jednoczesne korzystanie z tzw. zielonego i czerwonego kogeneracyjnego świadectwa. Został tym samym spełniony postulat branży biomasowej, zgłaszany od ponad dwóch lat.
Poprawi to również rentowność wielu planowanych projektów biogazowych, które mogą spełniać kryteria rozporządzenia dotyczącego źródeł kogeneracyjnych. Opłata zastępcza, którą należy uiścić w przypadku niezrealizowania obowiązku w zakresie zakupu energii pochodzącej z kogeneracji, zostanie wyliczona w przedziale nie niższym niż 15% i nie wyższym niż 110% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W tym zakresie postulaty branżowe, aby ten przedział zmniejszyć, co umożliwiłoby inwestorom bardziej precyzyjne prognozowanie przychodów w perspektywie wieloletniej, nie zostały, niestety, uwzględnione.
Kolejna pozytywna zmiana dotyczy planów rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energię. Plan ten powinien określać wielkość zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, zdolności przesyłowych i stopnia ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Aktualizacja planów, w której aktywnie powinny uczestniczyć gminy, jest szansą na wykorzystanie lokalnych zasobów biomasowych w celu energetycznego ich wykorzystania. Przepisy dotyczące biogazu rolniczego będą obowiązywać od stycznia 2011 r., a do tego czasu zostaną przygotowane przepisy wykonawcze.
 
 
Mariusz Kostrzewa,
PIB