Od 15 do 17 października w Osieczanach odbyła się konferencja na temat realizacji gminnych planów gospodarki odpadami i realizacji nowelizacji ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Referaty dotyczyły ekonomii w gospodarce odpadami i możliwości rozwoju selektywnej zbiórki na zasadzie nakazu i zakazu.  Pięć lat temu wdrożono szczegółowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, w tym nowe mechanizmy finansowe w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Z wystąpień wynika, że sytuacja nie wygląda optymistycznie. W wielu gminach PGO wykonano na podstawie założeń GUS lub kopiowano z innych gmin powołujących się na wyniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO). Gminy bazując na KPGO i obowiązującym prawie, stworzyły prawo lokalne. Sprowadziło się ono w sprawozdawczości i ewidencji, ale nie w osiąganiu celu minimalizacji składowanych odpadów. Pakiet ustaw obowiązujących od 1 stycznia 2002 r. i ich nowelizacje nie dawały przedsiębiorcom żadnych możliwości rozwoju gospodarczego, umożliwiającego osiągnięcie celu, jakim jest ochrona środowiska poprzez minimalizację składowanych odpadów i ich wykorzystanie w procesie recyklingu. Jak już podano, w gminnych planach dane dotyczące średniej produkowanej masy w przeliczeniu na mieszkańca pochodziły z KPGO. W niektórych gminach średnia ta przekraczała dwukrotnie masę produkowanych odpadów. Wzorcowe miasto Pragnąc się przekonać, jakie są faktyczne koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, posłużono się danymi...